Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2015

Ma-la-chi 3:9-12
Bí Quyết của Sự Thịnh Vượng (2)

“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa nói dân Chúa cả thảy đều ăn trộm Ta? Ngài thách thức họ điều gì? Ngày nay, sống dưới thời ân sủng, chúng ta dâng hiến tiền bạc như thế nào? Tại sao? Bí quyết thịnh vượng cho chúng ta ngày nay là gì?

Thời Cựu Ước, phần mười là thuế phải đóng, đó là phần thuộc về Chúa. Tiên tri Ma-la-chi đã cảnh báo con dân Chúa vì họ đã tham tiền bạc mà ăn cắp phần mười của Chúa để chuốc lấy điều rủa sả cho mình (câu 9). Rồi Chúa cũng đưa ra một lời thách thức như là một bí quyết thịnh vượng cho dân Ngài trong câu 10. Khi họ không ăn trộm phần mười của Chúa thì Ngài sẽ ban phước cho công việc làm ăn để họ được thịnh vượng, đó là ơn Chúa ban cho để mọi nước sẽ xưng họ là có phước, đất nước họ là đất được vui thích (câu 12).

Ngày nay, chúng ta sống trong thời kỳ ân sủng, không bị ràng buộc bởi thuế phần mười, nhưng Chúa Giê-xu đã dạy trong Ma-thi-ơ 5:20 rằng: “Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” Vì vậy, tinh thần dâng hiến của chúng ta cũng phải vượt trội hơn phần mười thời Cựu Ước. Đức Chúa Trời không thiếu thốn đến nỗi phải ép buộc chúng ta dâng hiến, nhưng Ngài muốn ban cho chúng ta cơ hội để bày tỏ lòng kính mến Chúa, nhận biết rõ chính mình và những gì chúng ta có chẳng qua đã thuộc về Ngài để hết lòng sống biết ơn Chúa. Chúng ta thấy trong một số trường hợp đặc biệt, Chúa có năng quyền tiếp trợ cho con dân Chúa hay người phục vụ Chúa một cách siêu nhiên, như trường hợp Ngài ban ma-na, chim cút cho người Ít-ra-ên trong hoang mạc, hay dùng chim quạ để nuôi Tiên tri Ê-li, nhưng Chúa ban đặc ân cho chúng ta được dâng hiến của cải để dự phần vào công việc Ngài.

Người biết dâng hiến rời rộng cho Chúa là người quản lý trung tín những gì Chúa ban cho. Họ sẽ được Ngài tín nhiệm nhiều hơn, giao phó cho nhiều hơn để làm việc lớn hơn cho Ngài. Vì vậy, họ sẽ được Chúa ban phước dồi dào về mặt của cải, cũng như nhiều mặt khác nữa. Đó chính là bí quyết thịnh vượng Chúa dạy cho chúng ta ngày nay. Bạn đã áp dụng bí quyết này thế nào?

Lạy Chúa xin cho con nhận biết bí quyết thịnh vượng ngày nay không phải là lao vào làm ăn và thu trữ, nhưng là làm đầy tớ ngay lành trung tín biết dâng hiến rời rộng cho Chúa luôn.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top