Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2015

Ê-sai 49:1-26
Đầy Tớ của Đức Chúa Trời

“Ngài có phán cùng ta rằng: Ngươi làm tôi tớ Ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp, và làm cho những người được gìn giữ của Ít-ra-ên lại được trở về, còn là việc nhỏ; Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các Dân Ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của Ta đến nơi đầu cùng đất” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này nói gì về Người Đầy Tớ của Đức Chúa Trời? Vì sao chúng ta là những người theo Chúa Giê-xu đừng ngạc nhiên khi gặp sự chống đối hay thất bại? Sứ mệnh của bạn trong thế gian là gì? Bạn được nhắc nhở gì khi suy ngẫm những lời này?

Dù người Ít-ra-ên được Đức Chúa Trời gọi là đầy tớ Ngài (câu 3), nhưng ở đây Người Đầy Tớ mà Tiên tri Ê-sai muốn nói đến là một người Ít-ra-ên lý tưởng mà sự vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ qua người này (Hê-bơ-rơ

1:3). Giăng 17:4 cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã làm cho Đức Chúa Trời được vinh quang khi Ngài hoàn tất công việc Cha giao.

Câu 4 cho thấy dường như Người Đầy Tớ này thất bại, dù vậy người này đã đặt mình trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã làm vinh danh và ban thưởng cho người. Tất cả những điều này trở thành sự thật trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, cũng như cuộc đời của những người theo Ngài. Vì thế những Cơ Đốc nhân đang phục vụ Đức Chúa Trời và phục vụ người khác đừng tỏ ra ngạc nhiên khi bị ghen ghét, bị bức hại, hay phải hao sức, nhọc công phục vụ người khác nhưng chẳng kết quả, bởi Chúa Giê-xu cũng đã từng trải như thế (câu 4, Giăng 15:18-20). Sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao cho Người Đầy Tớ này không chỉ là đem dân tộc Ít-ra-ên trở lại cùng Ngài, mà Người Đầy Tớ này phải là ánh sáng đem lại sự sống và sự cứu rỗi cho toàn thế giới (câu 5, 6). Lời tiên tri của ông Ê-sai không chỉ nói đến việc phục hồi những người Ít-ra-ên bị lưu đày. Sự giải cứu người Ít-ra-ên ra khỏi Ba-by-lôn là hình bóng về sự giải cứu toàn thể nhân loại ra khỏi tội lỗi.

Câu 6 không chỉ nói đến sứ mệnh của Đấng Cơ Đốc, mà còn nói đến sứ mệnh của chúng ta. Sứ mệnh mà Chúa Giê-xu nhận từ Cha được trao cho chúng ta (Giăng 20:21). Chúng ta cũng phải là ánh sáng trong thế gian và trung tín làm chứng về Chúa cho đến đầu cùng đất. Cuối cùng, chúng ta thấy Đức Chúa Trời cho phép Dân Ngoại dự phần vào việc thiết lập vương quốc của Đấng Mết-si-a. Dân Ngoại sẽ đem những người Ít-ra-ên tản lạc trở về; vua chúa của Dân Ngoại sẽ cúi mặt trước Dân Đức Chúa Trời như là họ quỳ lại trước mặt Ngài (câu 7). Và cuối cùng, “cả loài xác thịt sẽ biết Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng cứu ngươi, Đấng chuộc ngươi, tức là Đấng Toàn Năng của Gia-cốp!” (câu 26).

Bạn hiện là người đầy tớ như thế nào của Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, xin giúp con trở thành ánh sáng cho thế gian và trung tín rao truyền Phúc Âm cho đồng bào con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top