Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2015

Giăng 1:15-18
Ơn Càng Thêm Ơn

“Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít và Sứ đồ Giăng đã làm chứng thêm những điều gì về Chúa Giê-xu? Sứ đồ Giăng so sánh luật pháp với Chúa Giê-xu như thế nào? “Ơn càng thêm ơn” có nghĩa là gì? Làm thế nào để bạn nhận được “ơn càng thêm ơn” mỗi ngày?

Sứ đồ Giăng đã giới thiệu ông Giăng Báp-tít là người làm chứng về sự sáng (câu 6-9), giờ đây ông tiếp tục ghi lại một lời chứng nữa của ông Giăng Báp-tít về Chúa Giê-xu rằng Ngài là “Đấng đến sau ta trổi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta.” Chúa Giê-xu vào đời sau ông Giăng Báp-tít nhưng gốc tích Ngài là từ trước vô cùng, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Rồi chính Sứ đồ Giăng cũng làm chứng thêm về Chúa Giê-xu rằng Ngài là Đấng ban phát ân phúc và chân lý cho chúng ta hưởng được ơn càng thêm ơn, và Ngài cũng là Đấng giãi bày Cha cho chúng ta biết vì Ngài là Con Một ở trong lòng Cha.

Sứ đồ Giăng cũng làm sáng tỏ lời chứng của ông bằng cách so sánh luật pháp với Chúa Giê-xu, ông nói luật pháp được Đức Chúa Trời ban cho ông Môi-se qua hai bảng đá để giúp con người biết tội lỗi, vì không ai có thể làm trọn luật pháp. Giờ đây, ân phúc và chân lý được ban qua Chúa Giê-xu, một người bằng xương bằng thịt như chúng ta nhưng Ngài làm trọn luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17) để chúng ta được cứu bởi đức tin đặt nơi Ngài, qua đó chúng ta nhận được ơn càng thêm ơn, vì Chúa Giê-xu là nguồn của ơn và chân lý (câu 14).

Ơn càng thêm ơn có nghĩa là hạnh phúc ngày càng dư dật, hết hồng ân này đến hồng ân khác. Điều này cho thấy sự đầy dẫy ân sủng không đến một lần rồi thôi nhưng là một quá trình lâu dài và liên tục qua việc tương giao và học biết về Chúa Giê-xu, vì theo câu 18, chúng ta không thể biết Đức Chúa Trời trực tiếp được bởi “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” mà chúng ta chỉ có thể biết Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, càng học biết về Chúa Giê-xu chúng ta càng biết Đức Chúa Trời nhiều hơn và càng nhận được ơn càng thêm ơn từng ngày trong cuộc sống.

Học Lời Chúa mỗi ngày, tương giao với Chúa mỗi ngày, làm theo Lời Chúa dạy mỗi ngày là bí quyết để nhận được ơn càng thêm ơn từ Đấng đầy ơn và chân lý. Bạn đã và đang thực hiện những điều này như thế nào?

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã cứu chuộc con, ban cho con ơn càng thêm ơn mỗi ngày. Xin giúp con cứ sống trong mối tương giao với Chúa, vâng phục sự dạy dỗ của Chúa qua Kinh Thánh để ơn Ngài luôn đến với con không dứt.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top