Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2015

Giăng 1:10-13
Quyền Trở Nên Con Đức Chúa Trời

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 10 và 11, Sứ đồ Giăng ngạc nhiên về hai điều nào? Để được tái sinh tâm linh, trở nên con Đức Chúa Trời, phần của Chúa đã làm gì cho chúng ta, và phần của chúng ta phải làm gì? Bạn nghĩ gì khi có người nói mình là đạo dòng, tin Chúa từ trong bụng mẹ?

Lúc ông Giăng Báp-tít làm chứng về Ngôi Lời là Ánh Sáng thì người Do Thái còn ở trong bóng tối, chưa nhìn biết Chúa Giê-xu. Điều Sứ đồ Giăng ngạc nhiên ở đây là Chúa Giê-xu giáng trần làm Chúa Cứu Thế cho thế giới do Ngài sáng tạo, nhưng tạo vật lại không nhận biết Ngài (câu 10); Ngài cũng “đã đến trong xứ mình” tức xứ Do Thái là xứ của dân tộc chọn lựa của Đức Chúa Trời, thế nhưng dân Ngài cũng không hề tiếp nhận Ngài (câu 11). Rồi ông nói tiếp không phải dân Ngài khước từ thì Ngài hủy bỏ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng hễ ai bằng lòng tin và nhận Chúa Giê-xu thì Chúa sẽ ban cho người ấy quyền làm con của Đức Chúa Trời. Chữ “quyền phép” trong câu 12 không phải là quyền năng hay quyền bính nhưng là quyền hay đặc quyền. Điều kiện để trở nên con của Đức Chúa Trời là phải tái sinh bởi Đức Chúa Trời. Vì mối quan hệ cha con với Chúa là quan hệ thiêng liêng chứ không phải mối quan hệ huyết thống, xác thịt của con người. Khi Sứ đồ Giăng nói “Nhưng hễ ai nhận Ngài…” thì chữ “ai” ở đây không nói riêng cho người Do Thái mà là bất kỳ người nào, Do Thái hay Dân Ngoại vì Chúa Giê-xu đến để cứu toàn nhân loại chứ không riêng gì dân tộc chọn lựa của Ngài.

Người Do Thái tự hào về huyết thống của họ, nhưng sinh ra do huyết thống hoặc tình dục xác thịt thì là con của xác thịt, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời là con thuộc linh. Chúa mở đường, ban quyền nhưng con người chỉ có thể nhận quyền làm con Đức Chúa Trời bằng cách tin nhận Chúa Giê-xu là Ngôi Lời đã đến thế gian để soi sáng tâm linh. Đó là con đường duy nhất.

Chúng ta không được làm con Đức Chúa Trời do đi nhà thờ mỗi tuần, xưng mình là tín hữu Tin Lành, dâng hiến nhiều, hay làm chức vụ nào đó trong Hội Thánh mà quan trọng nhất là cần phải đặt trọn niềm tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu để được tái sinh và hết lòng giúp cho nhiều người biết được phương cách để họ cũng được tái sinh như chúng ta.

Bạn có chắc mình được làm con Đức Chúa Trời chưa? Tại sao?

Cảm tạ Chúa đã ban cho con quyền làm con cái Ngài. Xin cho con hết lòng rao truyền Danh Chúa để nhiều người tin nhận Ngài mà được cứu.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top