Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2015

Giăng 14:15-21
Đấng Ở Với Chúng Ta Đời Đời

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi” (Giăng 14:16, 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi về cùng Cha, Chúa Giê-xu khích lệ môn đệ về điều gì? Chúa Giê-xu đã thăng thiên, vậy Ngài tiếp tục ở với chúng ta cho đến tận thế bằng cách nào? Bạn đã kinh nghiệm điều này thế nào?

Chúa Giê-xu biết Ngài sắp trở về cùng Cha nên Ngài khích lệ môn đệ rằng Ngài sẽ lìa khỏi họ nhưng vẫn còn ở với họ luôn. Bằng cách nào? Chính Chúa Thánh Linh là Đấng An Ủi, tức Thần Lẽ Thật sẽ được Cha ban cho để ở cùng họ đời đời (câu 16).

Chúa Giê-xu đã hứa trước khi về trời rằng Ngài ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:20); Sứ đồ Phao-lô cũng đã kinh nghiệm Chúa Giê-xu sống trong ông (Ga-la-ti 2:20). Nhưng ở đây Chúa nói Chúa Thánh Linh sẽ ở với môn đệ và ở trong môn đệ đời đời. Vậy Chúa Giê-xu hay Chúa Thánh Linh sẽ ở với chúng ta đời đời? Thật ra, sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài không còn ở với chúng ta bằng thân xác của con người nữa, nhưng Ngài vẫn tiếp tục ở với con dân Chúa trong thân vị của Chúa Thánh Linh. Mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Linh được kết hợp chặc chẽ. Có thể nói khi chúng ta tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta trở nên thân thể của Đấng Cơ Đốc, tức chúng ta ở trong Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Linh đến chiếm hữu thân thể chúng ta để làm nơi trú ngụ và dùng làm đền thờ Ngài (I Cô-rinh-tô 6:19).

Thật tuyệt vời phải không? Vấn đề là chúng ta có thật sự mở lòng ra để mời Chúa Giê-xu ngự vào, hay chúng ta đi nhà thờ mỗi tuần mà lòng vẫn còn khép kín? Hôm nay, kỷ niệm ngày Chúa Thánh Linh giáng lâm, xin mỗi người hãy nhìn lại đời sống của mình với Chúa, Chúa Thánh Linh đã chiếm hữu chúng ta đến mức độ nào? Hãy nhớ rằng chúng ta đang ở trong Chúa Giê-xu, và Chúa Thánh Linh đang ngự trong chúng ta. Hãy để Ngài chiếm hữu trọn vẹn và hướng dẫn đời sống chúng ta.

Chúa Thánh Linh ở với bạn đời đời, nhưng bạn đang để cho Ngài làm chủ đời sống bạn bao nhiêu phần trăm? Bạn hứa nguyện gì nhân lễ kỷ niệm Chúa Thánh Linh giáng lâm hôm nay?

Tạ ơn Chúa Giê-xu vì Ngài không để con đơn côi, Ngài đã ban Chúa Thánh Linh để ở với con đời đời. Xin cho con đầu phục Chúa trọn vẹn để con luôn được đầy dẫy Chúa Thánh Linh trong cuộc sống.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top