Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2015

Giăng 1:1-4
Ngôi Lời

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Ngôi Lời có nghĩa gì? Ngôi Lời chỉ về ai? Sứ đồ Giăng cho biết Ngôi Lời có những đặc điểm gì? Ở trong Chúa Giê-xu bạn sẽ nhận được những điều gì?

Khác với ba sách Tin Lành cộng quan là Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca, tác giả nhắm đến một đối tượng độc giả nào đó (ông Ma-thi-ơ viết cho người Do Thái, ông Mác viết cho người La Mã, và ông Lu-ca viết cho người Hy Lạp), Phúc Âm Giăng được viết cho toàn nhân loại. Là sứ đồ của Chúa Giê-xu nên ông Giăng ghi lại mọi việc rất chính xác. Mở đầu sách Phúc Âm, Sứ đồ Giăng giới thiệu Ngôi Lời. Theo nguyên văn Hy Lạp, Ngôi Lời là Logos. Trong kinh điển Hê-bơ-rơ, “logos” là sức mạnh và là tác nhân tạo dựng và bảo tồn vũ trụ; trong triết học Hy Lạp, “logos” là lời để truyền đạt ý tưởng; ở đây, Logos truyền đạt chương trình, kế hoạch và ý định của Đức Chúa Trời cho loài người. Sứ đồ Giăng đã dùng từ Logos để chỉ về Chúa Giê-xu (Giăng 1:14). Ông khẳng định Chúa Giê-xu có những đặc điểm sau:

Ngài có từ ban đầu, Ngài ở cùng Đức Chúa Trời và Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời, hay nói khác đi, Sứ đồ Giăng đang nói đến giáo lý Ba Ngôi hiệp một, Chúa Giê-xu là Ngôi Hai Đức Chúa Trời và Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Câu 3 cho thấy Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa, Ngài sáng tạo muôn loài vạn vật, không có Ngài thì chẳng có vật nào được tạo thành. Và Ngài cũng là Nguồn Sống bất diệt, Nguồn Sống ấy soi sáng cho cả nhân loại (câu 4). Đối với người Do Thái, nói “Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” là một sự phạm thượng. Còn đối với người Hy Lạp, nói “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” là điều không tưởng. Nhưng Sứ đồ Giăng đem đến cho độc giả một sự hiểu biết mới mẻ về Ngôi Lời, đó chính là Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Chúa Giê-xu không phải là một giáo chủ hay một vĩ nhân như những người sáng lập các tôn giáo khác, những giáo chủ ấy là tạo vật của Đức Chúa Trời và họ cũng đã chết, nhưng Chúa Giê-xu là Ngôi Lời, là Đấng Tạo Hóa. Chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu chính là tin nhận Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo, Nguồn Sống soi sáng tâm linh. Ở trong Chúa Giê-xu là ở trong sự sống, sự sống đời đời Chúa ban cho khi tin nhận Ngài, nhờ đó tâm linh được ánh sáng thiên thượng soi rọi. Hãy cứ ở trong Chúa Giê-xu để được sự sống và sự sống sung mãn.

Bạn giới thiệu Chúa Giê-xu với thân hữu như thế nào?

“Lạy Chúa Giê-xu là Ngôi Lời, Đấng Sáng Tạo, Nguồn Sống soi sáng tâm linh, xin cho con vững niềm tin nơi Ngài và giới thiệu Ngài cho nhiều người để họ cũng biết mà tin nhận Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top