Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2015

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Hiếu Kính Cha Mẹ

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Cơ Đốc nhân phải hiếu kính cha mẹ? Chúa hứa ban gì cho người có hiếu? Bạn sẽ tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ thế nào sau bài học hôm nay?

Hiếu kính cha mẹ là điều răn Chúa dạy con dân Ít-ra-ên ngày xưa và cũng là điều Chúa dạy cho chúng ta ngày nay. Sau bốn điều răn dạy về bổn phận của con người với Chúa, điều răn hiếu kính cha mẹ là điều răn đầu tiên Chúa muốn con người phải thực hiện với nhau. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại điều răn này trong Ê-phê-sô 6:2-3. Sự hiếu kính Chúa dạy không loại trừ bất cứ trường hợp nào, dù cha mẹ giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, ngay cả cha mẹ là con cái Chúa hay là chưa tin Chúa. Cơ Đốc nhân tùy theo văn hóa, dân tộc của mình mà bày tỏ lòng hiếu kính cha mẹ, nhưng điều quan trọng là phải thực hiện vì là điều răn của Chúa.

Điều răn “hiếu kính cha mẹ” được kèm theo lời hứa của Chúa, “hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” Đây là điều răn duy nhất có kèm theo lời hứa của Chúa cho thấy tầmquan trọng của điều răn này. Chúa là Đức Chúa Trời thành tín, là Chúa Toàn Năng. Sự sống của chúng ta tùy thuộc vào sự ban cho của Chúa. Khi chúng ta hiếu kính cha mẹ, cha mẹ sẽ có cơ hội sống tốt hơn, lâu hơn, và chúng ta cũng sẽ được Chúa cho sống vui trọn những ngày Ngài ban cho trên đất. Nếu không, Ngài sẽ rút ngắn những ngày Chúa đã định cho mỗi người.

Chúa Giê-xu dạy: “Phải hiếu kính cha mẹngươi; lại, điều này: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết” (Ma-thi-ơ 15:4). Nói cách khác, nếu chúng ta nói yêu Chúa mà bỏ bê cha mẹ, chúng ta là những người “giả hình” (Ma-thi-ơ 15:7). Chúa Giê-xu là một gương mẫu cho chúng ta noi theo. Khi Chúa bị treo trên cây thập tự, Ngài đã nghĩ đến mẹ mình và đã giao bà cho môn đệ Ngài yêu để bà được chăm sóc (Giăng 19:26-27). Đời sống hiếu kính cha mẹ của chúng ta bày tỏ sự hiện diện của Chúa Cơ Đốc trong đời sống chúng ta và cũng là một tấm gương, sự dạy dỗ cho con cháu chúng ta. Sự hiếu kính cha mẹ không phải chỉ là một ngày trong năm, cũng không phải chờ cho cha mẹ tuổi già, sức yếu, nhưng phải biểu hiện từ tấm lòng và thường xuyên mỗi ngày.

Hôm nay là ngày Lễ Mẹ, mời bạn cầu nguyện cho cha mẹ mình. Hãy dùng một lời nói, một cánh hoa, một tấm thiệp, hay một món quà để bày tỏ tình yêu của bạn đối với cha mẹ.

Bạn bày tỏ tấm gương hiếu kính cha mẹ như thế nào cho con cháu bạn? Bạn bày tỏ tình yêu Cơ Đốc thế nào đối với cha mẹ?

Lạy Chúa, xin cho con luôn kính yêu cha mẹ con. Xin giúp con biết bày tỏ đời sống Cơ Đốc của con qua lòng hiếu kính Cha Mẹ.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top