Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2015

Ê-sai 47:1-15
Người Buôn Nô Lệ Trở Thành Nô Lệ

“Ngươi tự nói trong lòng rằng: Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai! Vậy nên tai vạ sẽ lâm trên ngươi, mà chẳng biết từ đâu; hoạn nạn sẽ đến cho ngươi, mà chẳng trừ được; sự hủy diệt xảy ra thình lình, ngươi không thể liệu trước” (câu 10, 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai nói gì về sự sụp đổ của Ba-by-lôn? Vì sao đế quốc này vĩnh viễn bị xóa sổ? Người Ít-ra-ên xưng Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chuộc, Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng Thánh của Ít-ra-ên, những danh xưng này có ý nghĩa gì đối với bạn?

Tiên tri Ê-sai đã tiên tri rằng một ngày kia các thần của Ba-by-lôn sẽ chịu sự hổ nhục. Ở đây, Đức Chúa Trời công bố sự sụp đổ của Ba-by-lôn. Ngài gọi thủ đô của Ba-by-lôn là “Con gái đồng trinh của Ba-by-lôn.” Đây là lối nhân cách hóa thủ đô và cư dân Ba-by-lôn. Thủ đô này, cùng với các thần tượng và cư dân ở đó sẽ bị hủy diệt cùng với nhau. Vào năm 539 T.C., tức 150 năm sau khi ông Ê-sai nói tiên tri, lời tiên tri này hoàn toàn ứng nghiệm.

Trong câu 4, đột nhiên Tiên tri Ê-sai quay sang nói về Đấng Cứu Chuộc của Ít-ra-ên. Ông ghi lại phản ứng của Ít-ra-ên khi Ba-by-lôn thảm bại và sự giải cứu sẽ đến với họ. Nhìn thấy Đức Chúa Trời báo thù những người đã gây đau khổ cho họ (câu 3b), người Ít-ra-ên tôn ngợi Ngài. Họ gọi Ngài là Đấng Cứu Chuộc, là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng Thánh của Ít-ra-ên bởi họ nhận thức rằng việc họ thoát khỏi cảnh lưu đày là việc Đức Chúa Trời làm chứ không phải tự thân họ có thể giải cứu mình.

Đức Chúa Trời tiếp tục nói về Ba-by-lôn. Trong câu 6, Ngài phán rằng Ngài sẽ phó Ít-ra-ên vào tay của Ba-by-lôn, vì Ít-ra-ên không vâng lời Ngài và thờ hình tượng. Người Ba-by-lôn đối xử với người Ít-ra-ên không chút lòng thương xót (câu 6). Chẳng những thế, họ còn tỏ ra ngạo mạn cho rằng đế quốc của họ sẽ tồn tại mãi mãi (câu 7). Ba-by-lôn đã đi quá xa khiến cho tình trạng của những người bị lưu đày ngày càng thêm nặng nề là nguyên nhân dẫn đến chỗ Đức Chúa Trời có một kế hoạch khác cho Ba-by-lôn. Đế quốc này sẽ trở nên giống như người đàn bà góa không có con cái, bởi công dân Ba-by-lôn bị gươm của người Ba Tư tận diệt. Tà thuật, phù chú trở nên vô ích vì chẳng thể giải cứu họ. Cuối cùng người Ba-by-lôn nhận biết rằng không chỉ có các thầy phù thủy, các nhà chiêm tinh, mà cả các thần tượng mà họ tôn thờ, vái lạy đều là vô dụng. Không có hy vọng cho Ba-by-lôn. Câu 11 cho thấy sự sụp đổ của Ba-by-lôn là vô phương cứu chữa.

Bạn nghĩ gì và có thể làm gì khi mà dân tộc mình vẫn còn tin vào các thầy cúng, thầy bùa, thầy phù thủy, xem sao trời, vái lạy, và khẩn cầu với các thần tượng?

Lạy Cha, xin dùng con và Hội Thánh Ngài để giải cứu những người đang ở trong sự mờ tối, đặt lòng tin vào các thần tượng hư không và vô quyền.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top