Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2015

Ê-sai 45:9-25
Hãy Nhìn Xem Đức Chúa Trời

“Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu! Vì Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao không nên cãi trả hay chất vấn Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời mạc khải về chính Ngài như thế nào? Kinh Thánh giúp bạn có cái nhìn như thế nào về tương lai của những dân tộc chống nghịch lại Đức Chúa Trời và dân Ngài?

Đức Chúa Trời biết rằng dân Ngài sẽ hỏi Ngài về những gì Ngài đã phán, đặc biệt là chất vấn Ngài tại sao sử dụng vị vua ngoại đạo là ông Si-ru để hoàn thành các mục đích của Ngài, nên Ngài hỏi họ rằng: “Khốn thay cho kẻ cãi lại với Đấng tạo nên mình!” (câu 9). Chúng ta không được phép chất vấn Đức Chúa Trời và cho rằng Ngài đã sử dụng những phương tiện không thích hợp để hoàn thành các mục đích của Ngài. Bởi chất vấn như thế là dại dội, chẳng khác nào một mảnh sành vỡ dám chất vấn người thợ gốm. Tiếp theo, Ngài đưa thêm những lý do vì sao người Ít-ra-ên không nên chất vấn Ngài (câu11-13).

Đấng đã dựng nên vô vàn các vì sao và từng ngôi sao có quỹ đạo riêng của chúng trên bầu trời cũng là Đấng đã sử dụng Vua Si-ru để giải cứu Ít-ra-ên. Khi phán “Chính Ta đã dấy người lên trong sự công bình” (câu 13), Đức Chúa Trời nuốn nói rằng Vua Si-ru là người Ngài sử dụng để thực hiện các mục đích công bình của Ngài. Khi dùng Vua Si-ru để giải cứu dân Ngài khỏi tình trạng lưu đày, Ngài không phải trả giá, cũng không cần phải ban thưởng, bởi vì Vua Si-ru ở trong sự điều khiển của Ngài, dù cho vị vua này có biết hay không.

Trước đây, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ chuộc Ít-ra-ên bằng cách giao Ai Cập, Cút và Sa-bê cho Vua Si-ru, và Ngài đã làm điều này. Giờ đây, Ngài nói rằng Ngài sẽ ban các dân tộc này cho Ít-ra-ên. Điều Ngài nói có nghĩa gì? Đức Chúa Trời muốn nói rằng một ngày kia, kẻ thù của Ít-ra-ên sẽ cùng hội hiệp trong vương quốc của Đấng Mết-si-a. Dù không phải tất cả mọi người đều được cứu, nhưng trong tương lai các dân tộc từng chống nghịch Đức Chúa Trời và từng là kẻ thù của Ít-ra-ên sẽ tự nguyện đến để đầu phục Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, bởi họ biết rằng ngoài Ngài không có Đức Chúa Trời nào khác. Tiên tri Ê-sai không chỉ nhìn vào sự phục hồi của dân tộc ông trong Đất Hứa, mà còn nhìn về tương lai xa hơn khi dân tộc Ít-ra-ên được phục hồi trong vương quốc mà Chúa Giê-xu sẽ trị vì.

Đức Chúa Trời cũng kêu gọi thế giới vô tín hãy trở lại với Ngài để nhận được sự giải cứu (câu 22). Những người đáng phải chịu sự hình phạt của Ngài, giờ đây được mời gọi đến để tiếp nhận ân sủng của Ngài. Dĩ nhiên, để được giải cứu họ phải trở lại với Đức Chúa Trời trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những người từ chối nhận biết Ngài, giờ đây quỳ gối đầu phục Ngài. Bạn đang dự phần như thế nào để kêu gọi thế giới vô tín này quay trở lại với Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, con tha thiết cầu nguyện cho dân tộc con và các dân tộc vô tín trên thế giới quay trở lại tìm cầu Ngài để nhận được sự tha thứ, bởi Ngài đã phán “Hãy tìm, sẽ gặp.”

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top