Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2015

Ê-sai 44:1-23
Trở Lại Cùng Đức Chúa Trời

“Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc ngươi” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì cho dân Ngài? Một lần nữa, Tiên tri Ê-sai nói gì về hình tượng và những người làm ra hình tượng? Có lời hứa hay phước hạnh nào dành cho bạn khi đọc phân đoạn này?

Trong phân đoạn này, một lần nữa Đức Chúa Trời bảo đảm với những người Ít-ra-ên trung tín rằng, Ngài sẽ giúp đỡ và ban phước cho họ. Ngài sẽ “rót nước” trên đất khô hạn (câu 3) có nghĩa là Ngài sẽ ban phước hạnh thuộc thể và thuộc linh cho dân Ngài. Ngài sẽ đổ Thần Ngài trên dòng dõi họ và khiến con cháu họ nẩy nở như cỏ xanh (câu 4). Không chỉ có những người bị lưu đày trở về từ Ba-by-lôn nhận được những phước hạnh này, mà cả những người đặt lòng tin nơi sự đến của Đấng Mết-si-a là Đầy Tớ của Đức Chúa Trời. Trong câu 5, khi nói rằng sẽ có nhiều người không phải là người Ít-ra-ên xưng “Ta thuộc về Đức Giê-hô-va,” Đức Chúa Trời muốn nói rằng Dân Ngoại cũng sẽ được xưng bằng Danh Ngài (Ê-sai 43:7).

Đức Chúa Trời tiếp tục nói về Ít-ra-ên và các dân tộc khác. Đức Chúa Trời gọi Ngài là Vua của Ít-ra-ên (câu 6). Ngài không chỉ là Đấng cai trị, mà còn là Đấng cứu chuộc họ. Chẳng có Đức Chúa Trời nào khác tạo thành trước Ngài cũng như sau Ngài (câu 8). Đức Chúa Trời cũng thách thức các thần tượng mà nhiều người thờ phượng hãy đoán trước tương lai (câu 7, 41:21-24), nhưng các thần này không thể làm được bởi họ không có thật. Không chỉ có các thần tượng là hư không, mà những người làm ra thần tượng cũng hư không. Họ đui mù và dại dột (câu 9). Những người thờ thần tượng là gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời (41:24).

Trong phần cuối của phân đoạn này, Tiên tri Ê-sai nói lên sự khác biệt giữa người Ít-ra-ên và những người thờ hình tượng. Những người tin giữa vòng dân tộc Ít-ra-ên sẽ được cứu chuộc và hy vọng, còn những người thờ hình tượng không có hy vọng. Ít-ra-ên sẽ sống trong ánh sáng của sự vinh quang Đức Chúa Trời, còn người thờ hình tượng ở trong sự mê muội. Tội của Ít-ra-ên được tha thứ không phải vì tội của họ không nghiêm trọng, nhưng vì Đức Chúa Trời nhân từ quyết định tha thứ cho họ. “Hãy trở lại cùng Ta” (câu 22) cho thấy rằng họ sẽ được tha thứ khi đáp ứng lời mời gọi của Chúa bằng sự ăn năn và trở lại với Ngài.

Điều nào bạn cần ăn năn để được trở lại cùng Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay?

Tạ ơn Chúa vì con thuộc về Ngài, bởi tội trọng của con được Ngài tha thứ. Hiện còn nhiều người chưa được thứ tha, xin qua lời chứng và nếp sống tích cực của con, họ sẽ được gặp Chúa và nhận ơn tha thứ.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 33.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top