Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2015

Ê-sai 43:1-13
Không Có Chúa Cứu Thế Nào Khác

“Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng Ta, và là đầy tớ Ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin Ta, và hiểu rằng Ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước Ta, và cũng chẳng có sau Ta nữa. Ấy chính Ta, chính Ta là Đức Giê-hô-va, ngoài Ta không có Cứu Chúa nào khác” (câu 10, 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán gì với người Ít-ra-ên? Họ được kêu gọi để làm gì? Có lời hứa nào cho bạn và trọng trách nào mà bạn phải làm tròn ở đây?

Dù những người bị lưu đày được trở về nguyên quán, nhưng sau khi thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá vào năm 70 S.C. và người Giu-đa bị tan lạc khắp nơi, thì nhiều người nghĩ rằng các lời tiên tri của ông Ê-sai về sự trở về của người Giu-đa chưa thật sự được ứng nghiệm. Trải qua nhiều thế kỷ, người Giu-đa tiếp tục trở về, cho đến 1948, sau khi người Giu-đa bị thảm sát vào thời ông Hitler và sau sự khủng hoảng chính trị thời hậu chiến, đất nước Ít-ra-ên mới được thành lập. Lúc đó, người Giu-đa mới nhận thấy lời tiên tri của ông Ê-sai đã được ứng nghiệm, và nhiều Cơ Đốc nhân cũng đồng ý như thế. Sự việc này có thể khiến chúng ta nghĩ rằng, phải chăng chúng ta vẫn đang sống dưới giao ước cũ? Không phải như vậy, vì chúng ta đang sống trong thời Tân Ước và chúng ta hiểu Cựu Ước dưới ánh sáng của Tân Ước.

Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời luôn bày tỏ tình yêu thương và lòng nhân từ đối với người Ít-ra-ên mặc dù biết bao lần họ không vâng lời và thuận phục Ngài. Đức Chúa Trời hứa rằng, Ngài sẽ ở cùng khi họ vượt sông hay băng qua lửa (câu 2), vì Ngài là Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế của họ (câu 3), là Đấng giải cứu họ ra khỏi ngục tù về mặt thuộc thể cũng như thuộc linh. Nơi Chúa còn vô vàn những điều lạ lùng vượt quá sự suy tưởng của chúng ta.

Trong câu 9, Ngài thách thức các dân hãy tỏ cho Ngài “những sự từ trước.” Dĩ nhiên là họ không thể, vì chỉ có một mình Đức Chúa Trời biết rõ tương lai. Ngài kêu gọi Ít-ra-ên làm chứng nhân cho Ngài (câu 10, 12). Ít-ra-ên phải làm chứng rằng không có thần khác, không có chúa cứu thế khác, trừ Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên. Ngày nay, chúng ta cũng là những người làm chứng: Chúng ta được kêu gọi để làm chứng đến đầu cùng đất rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế duy nhất của toàn thể nhân loại (Công Vụ 1:8).

Bạn đang rao truyền điều gì và rao truyền như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín rao truyền cho mọi người nhận biết rằng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế duy nhất của toàn thể nhân loại.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 31.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top