Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2015

Ê-sai 42:10-25
Loại Đầy Tớ Nào?

“Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai đã hát lên bài ca chúc tụng Chúa như thế nào? Người đầy tớ mù và điếc trong câu 19 là ai? Tân Ước nhấn mạnh về vai trò của người đầy tớ như thế nào? Bạn hiện là người đầy tớ như thế nào của Đức Chúa Trời?

Lời mô tả về người đầy tớ của Đức Chúa Trời (câu 1-9) khiến cho Tiên tri Ê-sai hát lên bài ca chúc tụng. Ông gọi đây là bài ca mới nói về những phước hạnh sẽ ban cho Ít-ra-ên. Tiên tri Ê-sai nhìn thấy Đức Chúa Trời ban chiến thắng cho dân Ngài. Ngài sẽ đem họ ra khỏi hoàn cảnh tù đày ở Ba-by-lôn, và trong ngày của đầy tớ Ngài, Ngài sẽ đem họ ra khỏi xiềng xích của tội lỗi.

Một lời tiên tri có thể ứng nghiệm theo nhiều cách và ở những thời điểm khác nhau. Theo lời mô tả của Tiên tri Ê-sai, phải chăng có hai “người đầy tớ”? Sau người đầy tớ trung tín mà Đức Chúa Trời hài lòng (câu 1), là lời giới thiệu gây kinh ngạc về một người tỏ ra câm điếc đối với Đức Chúa Trời (câu 19), người đầy tớ này là ai? Ở một thời điểm, “người đầy tớ” này chỉ về dân tộc Ít-ra-ên không vâng phục Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều này không ngăn trở cho việc ứng nghiệm của lời tiên tri nơi Con Đức Chúa Trời ở một thời điểm khác. Mặc dù Ít-ra-ên, người đầy tớ của Đức Chúa Trời, đui mù, bất trung (câu 18-20) và phải gánh lấy những hậu quả khủng khiếp (câu 25), nhưng cuối cùng Đấng cứu chuộc sẽ ra từ Ít-ra-ên.

Chúa Giê-xu, người Ít-ra-ên trọn vẹn, là Tiên Tri, Thầy Tế Lễ, và Vua được sinh ra trong một gia đình có truyền thống tiên tri là nhà Đa-vít và chi phái Giu-đa. Trong Tân Ước, Sứ đồ Ma-thi-ơ nối kết gia đình Chúa Giê-xu với bức tranh lịch sử rộng lớn hơn: Không chỉ với Vua Đa-vít, mà còn với bà Bát-sê-ba; không chỉ với ông Giu-đa, mà cả bà Ta-ma; không chỉ với những vị vua tốt như các Vua Giô-si-a, Ê-xê-chia, mà có những vua xấu như các Vua Ma-na-se và Am-môn. Người đầy tớ Ít-ra-ên có thể đui mù, nhưng vẫn sinh ra những con người trung tín như cô Ma-ri, ông Giô-sép, bà Ê-li-sa-bét, ông Giăng, ông Si-mê-ôn, và bà An-ne. Đây là những người tin cậy vào Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta được kêu gọi để trở nên những người đầy tớ ngay lành trung tín, chứ không phải đầy tớ biếng nhác. Chúng ta được kêu gọi để trở nên sự sáng của thế gian. Sự sáng của chúng ta ngày càng chiếu rạng, chứ không phải ngày càng lu mờ rồi tắt ngấm trong thế gian mờ tối này.

Bạn được Đức Chúa Trời chọn lựa để trở nên người đầy tớ như thế nào?

Lạy Chúa, con hướng về ngày phán xét lớn và đáng sợ của Ngài. Đây là lúc con phải khai trình tất cả công việc con đã làm ở thế gian. Xin Chúa giúp con sống ngay lành và trung tín cho đến giờ phút cuối cùng để con sẽ được nghe tiếng Ngài phán: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm.”

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top