Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2015

Ê-sai 42:1-9
Thầy Tế Lễ, Tiên Tri, và Vua

“Này, đầy tớ Ta đây, là kẻ Ta nâng đỡ; là kẻ Ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn Ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần Ta trên Người, Người sẽ tỏ ra sự công bình cho các Dân Ngoại” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: “Đầy tớ Ta” mà Đức Chúa Trời nói đến ở đây là ai? Người đầy tớ này như thế nào và sẽ làm những gì? Những điều mà người đầy tớ này làm đã làm thay đổi cuộc đời của bạn như thế nào?

“Người đầy tớ” sẽ đem lại sự công chính, chữa lành, và sự tự do cho các dân tộc trên thế giới là điểm nổi bật trong phần thứ hai của sách tiên tri Ê-sai (42:1; 49:3; 52:13). Người Ít-ra-ên cũng được gọi là đầy tớ của Đức Chúa Trời (41:8). Có người hy vọng rằng “người đầy tớ Ít-ra-ên” sẽ đem lại sự công chính, tự do trên đất (câu 4, 7) và Ít-ra-ên cũng là sự sáng để đem Dân Ngoại đến với Đức Chúa Trời (câu 6). Tuy nhiên, nếu suy ngẫm cẩn thận, chúng ta thấy Đức Chúa Trời nói về một người đầy tớ thật sự. Đây là một người lý tưởng, một người Ít-ra-ên trọn vẹn đại diện cho cả dân tộc Ít-ra-ên.

Khi nói lời tiên tri này, Tiên tri Ê-sai không biết người đầy tớ trọn vẹn này chính là Chúa Giê-xu. Sau này, Sứ đồ Ma-thi-ơ bởi Chúa Thánh Linh soi sáng đã áp dụng những lời này cho Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 12:15-21). Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm toàn hảo chuộc tội cho nhân loại (Hê-bơ-rơ 7:23-27). Ngài thiết lập sự công chính trên đất, các hải đảo sẽ trông đợi và hy vọng nơi luật pháp của Ngài (câu 4). Chính Chúa Giê-xu là “giao ước” đem lại sự hòa giải giữa loài người với Đức Chúa Trời (1 Ti-mô-thê 2:5). Chúa Giê-xu là ánh sáng cho Dân Ngoại và Ngài sẽ đem phước hạnh cho toàn thế gian. Ngài vừa là Đức Chúa Trời, vừa là Vua. Ngài vừa là Tiên Tri, vừa là sự ứng nghiệm trọn vẹn của lời tiên tri, vừa là Thầy Tế Lễ, vừa là của tế lễ.

Đức Chúa Trời phán rằng, Chúa Giê-xu là Đầy Tớ của Ngài sẽ mở mắt, giải cứu người bị tù, bị giam cầm trong nơi tối tăm, và tất cả điều này sẽ trở thành sự thật (Ê-sai 61:1; Lu-ca 4:18, 19). Đức Chúa Trời cũng phán rằng, Ngài sẽ chẳng nhường sự vinh quang Ngài cho các thần tượng (câu 8). Sự vinh quang Ngài sẽ soi khắp thế gian qua sự vâng lời của dân Ngài và đầy tớ Ngài (Giăng 17:4-5). Hãy để thời gian chúc tụng Chúa là Thầy Tế Lễ, Tiên Tri, và Vua. Hãy xét lại trong những ngày gần đây, có khi nào bạn không vâng lời Chúa và không để sự sáng Ngài tỏa soi đời sống bạn?

Lạy Chúa, con chúc tụng Ngài vì đã đem con ra khỏi sự tối tăm và chiếu sáng con. Xin giúp con trung tín phục sự Ngài và bước đi trong sự vâng lời. Con tạ ơn Chúa.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top