Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2015

Thi Thiên 119:1-8
Người Được Phước

“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người được phước (câu 1-2)? Tìm những từ có nghĩa tương tự với từ “luật pháp” trong phân đoạn Kinh Thánh này. Những phước hạnh nào mà người chú tâm giữ luật pháp của Chúa sẽ nhận được (câu 3, 6, 7)? Bạn có kinh nghiệm gì trong sự tuân giữ luật pháp Chúa?

Thi Thiên 119 là Thi Thiên dài nhất trong các Thi Thiên và cũng là chương dài nhất trong Kinh Thánh, được viết bởi một người hết lòng tin kính Chúa và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời theo Ngài. Thi Thiên 119 chia làm 22 khổ thơ rất rõ ràng. Mỗi khổ thơ bắt đầu bằng một chữ cái theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Hê-bơ-rơ, mỗi câu trong cùng một khổ thơ đều bắt đầu bằng chữ cái đầu của khổ thơ đó. Các khổ thơ có vần điệu rõ ràng để người ta dễ học thuộc lòng. Thi Thiên này chú trọng về những mệnh lệnh, và lời hứa của Chúa cho những ai gìn giữ mệnh lệnh của Ngài.

Lời mở đầu Thi Thiên 119 khẳng định một người được phước là người tuân giữ luật pháp của Đức Giê-hô-va trong mọi đường lối: Hành động, lời nói, và sự suy nghĩ của mình (câu 1). Người đó hết lòng tìm cầu ý muốn Chúa và vâng theo sự chỉ dẫn của Ngài (câu 2). Tất cả các câu trong khổ thơ này đều đề cập đến “luật pháp” của Ngài qua những từ có ý nghĩa tương tự: Chứng cớ, các lối, giềng mối, luật lệ, điều răn, đoán ngữ công bình. Cách viết này dùng để nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp Chúa. Một người được phước không phải là người có lắm tiền nhiều của, lừng danh trong xã hội hay được mọi người ngưỡng mộ kính trọng; mà là người kính sợ Chúa, vâng giữ điều răn của Ngài.

Người chú tâm giữ mệnh lệnh của Chúa sẽ không làm điều trái với sự dạy dỗ của Lời Ngài (câu 3). Người ấy sẽ đi trong đường lối của Chúa, có sự bình an trong tâm hồn, và gần gũi mật thiết với Chúa. Tác giả nhận thức rõ luật pháp của Chúa được ban ra để con dân Chúa áp dụng trong đời sống của mình, hầu đem lại ích lợi cho họ (câu 4). Tuy nhiên, tác giả cũng chân thành đề cập đến những lần ông thất bại trong việc thi hành mệnh lệnh của Chúa vì đường lối của ông không được vững chắc (câu 5). Một người biết rõ những điểm yếu của mình và lý do dẫn đến thất bại, thì sẽ thận trọng tìm cách để vượt qua. Người ấy sẽ được vinh quang Chúa bao phủ, không bị hổ thẹn với Chúa và với người khác (câu 6). Lời Chúa sẽ giúp người ấy sống thánh khiết và nhìn ra các việc quyền năng của Chúa mà ngợi tôn Ngài. Câu cuối của khổ thơ này, tác giả xác quyết sẽ tuân giữ các luật lệ của Chúa và kêu cầu Chúa thương xót, không từ bỏ ông khi ông yếu đuối, thất bại trong việc gìn giữ luật pháp của Ngài.

Bạn được nhắc nhở phải làm gì để cứ ở trong sự phước hạnh của Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con ngày càng thêm lòng yêu mến và quyết tâm gìn giữ luật pháp của Chúa để con có thể hưởng phước hạnh, sự bình an, và vinh quang từ nơi Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 28.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top