Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 08/03/2015

Thi Thiên 118:15-21
Luôn Nức Tiếng Vui Mừng

“Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi: Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này cho biết gì về Đức Giê-hô-va? Chúa sửa phạt người Ngài yêu với mục đích nào? Bạn đã và đang kinh nghiệm những việc lớn lao cũng như sự sửa phạt của Chúa ra sao? Bạn được nhắc nhở cần có thái độ nào qua những sự kiện đó?

Thi Thiên này cho chúng ta biết ba điều về Đức Chúa Trời. Thứ nhất, Ngài là Đấng Toàn Năng (câu 15-16). Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ từ nơi không có gì, và Ngài đang tể trị và bảo tồn công trình sáng tạo của Ngài. Không việc chi quá khó đối với Chúa. Ngài là Chúa của chiến trận, Chúa của lòng người, Chúa của hoàn cảnh, và lịch sử để tạo nên điều tốt đẹp nhất trong năng quyền Ngài. Chính Chúa đã làm những việc lớn và lạ lùng để đem sự vui mừng cho con dân Ngài. Trong nhà của người tin cậy Chúa luôn nức tiếng vui mừng của sự cứu rỗi (câu 15).

Thứ hai, Ngài là Đấng Công Chính và Thánh Khiết (câu 18, 19). Chúa không dung dưỡng hay thỏa hiệp với tội lỗi hoặc điều ác. Con người phải nhận lãnh hậu quả cho hành động sai trái của mình. Ngay cả con cái yêu dấu của Chúa nếu phạm tội, Ngài cũng sẽ sửa phạt cách nghiêm khắc. Vua Đa-vít là vị vua được Đức Chúa Trời yêu mến nhưng khi ông phạm tội tà dâm và giết người thì chính ông cũng phải nhận lãnh hậu quả.

Thứ ba, Chúa là Đấng Yêu Thương (câu 18-21). Tác giả cho thấy dù Chúa sửa phạt ông cách nghiêm khắc nhưng không phó ông vào sự chết. Chúa sửa phạt để chúng ta kính sợ Ngài, nhắc nhở chúng ta từ bỏ điều ác, ăn năn, và trở lại con đường công chính, hầu chúng ta được nhận lãnh phước hạnh của Ngài. Hê-bơ-rơ 12:6 khẳng định: “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.” Vì thế, tác giả tôn ngợi và cảm tạ Chúa vì sau khi được sửa phạt, ông nhận được sự cứu rỗi.

Hãy để người khác nghe trong nhà bạn luôn nức tiếng vui mừng cứu rỗi, ngay cả khi bị Chúa sửa phạt. Xin Chúa cho chúng ta sẽ tuyên bố dõng dạc rằng: “Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va” (câu 17). Bạn được nhắc nhở cần phải ăn năn và từ bỏ điều gì trong hành động, lời nói, và dòng suy tưởng của mình hôm nay? Bạn có thái độ nào khi Chúa sửa phạt?

Lạy Chúa, con vui mừng được làm con của Đấng quyền năng, thánh khiết và, đầy yêu thương. Thật con đã trải nghiệm Chúa trong những việc lớn và lạ lùng cũng như trong sự sửa phạt của Ngài. Xin Cha cứ dẫn dắt con bước đi trong sự biết ơn và vui mừng trọn vẹn.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top