Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2015

Thi Thiên 23
Hứa Nguyện Đầu Năm (4)

“Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6b).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhà Chúa dành cho những ai? Khi ở trong nhà Chúa, chúng ta phải sống với những anh chị em trong nhà Ngài như thế nào?

Nhà Chúa không dành cho riêng ai, nhưng là của tất cả những ai đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình. Lời hứa đầu năm con “sẽ ở trong nhà Chúa” cũng có nghĩa là con quyết định sống với cộng đồng, sống với anh chị em cùng niềm tin, con sẽ đồng hành với những người ở trong nhà Chúa trên con đường về Thiên quốc.

Chúa không chủ trương cho con cái Chúa phải đi tu, sống biệt riêng với thần của mình, nhưng Ngài để chúng ta sống với nhau và gắn bó nhau như các chi thể trong một thân mà Chúa là đầu. Nhiều người nói rằng ở đâu cũng có Chúa cả, nên tôi đâu cần phải đi nhà thờ, đâu cần phải nhóm họp với các ban ngành. Họ chỉ nói đúng phần đầu là ở đâu cũng có Chúa, nhưng phần sau thì hoàn toàn không đúng. Vì người nào đã đón nhận Chúa vào lòng thì người đó sẽ có sự khao khát tương giao với anh chị em cùng đức tin. Hội Thánh Chúa tổ chức những buổi nhóm họp thờ phượng, một phần cũng là để thỏa mãn nhu cầu đó. Khi chúng ta tin Chúa thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12), tức là được biến thành chi thể của một thân là Hội Thánh. Vì thế, mối liên hệ giữa chi thể này với các chi thể khác trong thân là đương nhiên. Từ đó, chúng ta có thể nói ai không muốn sống với cộng đồng thì người đó không phải là chi thể của thân, có thể đó là chi thể giả như tay giả, chân giả vậy!

Lời hứa ở trong nhà Chúa cũng là lời hứa chúng ta sẽ giữ mối tương giao với anh chị em mình, quan tâm đến anh chị em nhiều hơn, sống vì người khác nhiều hơn (Phi-líp 2:1-3) chứ không phải chỉ sống cho riêng mình, chỉ biết có mình mà thôi.

Bước vào năm mới, xin Chúa cho mỗi người mạnh mẽ và chân thành hứa với Chúa lời hứa đầu năm: “Lạy Chúa, con xin hứa rằng con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.” Đây không phải là lời hứa suông mà chúng ta học thuộc lòng qua Thi Thiên 23, nhưng là lời hứa nguyện cụ thể rằng, chúng ta sẽ luôn sống trong sự hiện diện thánh của Chúa, luôn giữ mối tương giao với Chúa mỗi ngày, dù trong hoàn cảnh nào, dù ở đâu, chúng ta cũng trung tín bền lòng theo Chúa, và luôn gắn bó với anh chị em là những người đang cùng ở trong nhà Chúa với chúng ta. Hãy thực hiện lời hứa này bắt đầu từ Chúa Nhật đầu năm này

Xin đọc Thi Thiên 23 một lần nữa và cúi đầu hứa nguyện cùng Chúa “Lời Hứa Nguyện Đầu Năm.”

Lạy Chúa, con xin hứa với Chúa rằng con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Xin thêm ơn cho con để con giữ tròn lời hứa nguyện đầu năm này.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top