Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2015

Các Quan Xét 13:1-5, 24-25
Được Sinh Ra cho Một Mục Đích

“Vì ngươi sẽ có nghén và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải cứu Ít-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện kể về sự ra đời của ai? Đứa bé khi ra đời sẽ được gọi bằng danh hiệu nào? Vì sao sự ra đời của đứa bé này có ý nghĩa quan trọng đối với gia đình và người Ít-ra-ên? Bạn là ai trong cuộc đời này? Vai trò và ảnh hưởng của bạn đối với những cộng đồng mà bạn đang sống thế nào?

Chúng ta đã học về những khí giới của Đức Chúa Trời mà Cơ Đốc nhân cần trang bị để đắc thắng và đứng vững vàng trong chiến trận thuộc linh. Giờ đây, chúng ta sẽ học một trường hợp cụ thể: Sự thất bại của ông Sam-sôn trong chiến trận thuộc linh nhằm rút kinh nghiệm cho cuộc sống của mình.

Câu chuyện kể về sự ra đời của ông Sam-sôn (câu 24), một trong các quan xét của người Ít-ra-ên trong thời kỳ hậu Giô-suê. Trong cái nhìn bi quan, ông Sam-sôn đã được sinh không đúng thời điểm. Đất nước ông bị lệ thuộc dưới sự thống trị của người Phi-li-tin trong 40 năm, đời sống đức tin của con dân Chúa đang trong hoàn cảnh suy thoái trầm trọng (câu 1). Và Đức Chúa Trời đã ban một giải pháp cho hoàn cảnh u ám của dân Ngài bằng sự ra đời của cậu bé Sam-sôn.

Cậu bé Sam-sôn chính là sự ban cho từ Đức Chúa Trời, vì cha mẹ ông là người son sẻ (câu 2-3). Đức Chúa Trời đã có mục đích và chương trình cho ông Sam-sôn từ khi chưa sinh ra. Ngài dự bị cho ông một gia đình kính sợ Chúa (xem thêm câu 6-23), nuôi dưỡng ông một cách đặc biệt từ khi ông còn nằm trong bụng mẹ (câu 4), và ông được gọi là “người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời” (câu 5). “Na-xi-rê” có nghĩa là “biệt riêng ra” (Dân Số Ký 6:2). Đức Chúa Trời đã ban cho ông Sam-sôn sự sống và Ngài cũng biệt riêng ông ra cho chính Ngài, để ông trở nên nguồn vui cho gia đình, và là người giải cứu cho dân tộc Ít-ra-ên (câu 5). Thấy được mục đích của cuộc đời mình là bước khởi đầu để có thể đứng vững vàng trong chiến trận thuộc linh.

Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình là ai trong cuộc đời này? Tôi là A, là một giáo viên, là một người cha, là một người giàu có… Có rất nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng đừng quên chúng ta là Cơ Đốc nhân, người tin theo Đấng Cơ Đốc. Chúa Giê-xu đã đổ máu quý giá của Ngài hầu ban cho chúng ta sự cứu rỗi và sự sống đời đời, và Ngài cũng cứu chúng ta cho một mục đích cao cả. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, vì Chúa Giê-xu cứu ông nên ông sẽ theo đuổi cuộc chạy mà Chúa đã đặt để cho ông (Phi-líp 3:12-14).

Cũng như sự ra đời của ông Sam-sôn, sự sống thuộc linh mà chúng ta có được là sự ban cho bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Qua sự cứu rỗi mà chúng ta nhận được, Đức Chúa Trời cũng gián tiếp ban ân sủng cho gia đình và đất nước chúng ta. Vì Ngài cứu chúng ta để chúng ta trở nên nguồn vui, niềm hy vọng, và nhất là đem sự giải cứu từ Tin Lành đến cho gia đình, bạn bè, và đất nước mình đang sống.

Bạn nghĩ mình được sinh ra với mục đích nào? Chúa cứu bạn để làm gì?

Tạ ơn Chúa vì sự cứu rỗi Ngài ban cho con. Xin giúp con luôn nhớ đến mục đích Ngài đặt để con trong gia đình, trường lớp, công sở, và xã hội nơi con đang sống để con luôn sẵn sàng bước vào trong chiến trận thuộc linh.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 40.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top