Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2015


Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2015

1 Các Vua 17:1; 18:42-45
Vũ Khí Cầu Nguyện

“Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sinh sản hoa màu” (Gia-cơ 5:17-18).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-li sống trong thời đại nào? Nhờ đâu ông được đứng vững vàng và đắc thắng trong trận chiến thuộc linh đầy khốc liệt với các tà thần ngoại giáo? Tiên tri Ê-li và chúng ta giống nhau ở điểm nào? Bạn thường sử dụng vũ khí nào trong trận chiến thuộc linh?

Ông Ê-li là nhà tiên tri nổi tiếng về ơn cầu nguyện đầy quyền năng. Ông làm tiên tri trong Ít-ra-ên, tức là phân nửa quốc gia ở miền Bắc, độc lập với Giu-đa, là phân nửa quốc gia ở miền Nam. Lịch sử Ít-ra-ên có nhiều vua vô đạo bạo ngược, trong số đó nổi tiếng nhất là Vua A-háp với bà Giê-sa-bên, một hoàng hậu ngoại giáo gian ác. Và ông Ê-li đã giữ chức vụ tiên tri trong chính triều đại này. Dưới ảnh hưởng của Hoàng hậu Giê-sa-bên, những nơi thờ phượng Đức Chúa Trời bị san bằng, các tiên tri phục sự Đức Chúa Trời bị lùng giết, thay vào đó là đội ngũ đông đảo các thầy tế lễ tà thần Ba-anh phục sự trong các đền thờ ngoại giáo được thiết lập ngay tại thủ đô Sa-ma-ri (1 Các Vua 16:31-33; 18:13-19). Trong hoàn cảnh đó, chúng ta có thể cảm thấy mình như “chiếc lá cô đơn,” nhưng Tiên tri Ê-li thì không, ông vẫn rất nhiệt thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời Vạn Quân, đứng thẳng người đối đầu với cả guồng máy bạo quyền, vô đạo. Vũ khí chiến đấu và chiến thắng của ông trong trận chiến này chính là lời cầu nguyện đầy năng quyền như Sứ đồ Phao-lô đã nói trong Ê-phê-sô 6:18a. Khi ông cầu nguyện xin trời không mưa thì Chúa nhậm lời ông khiến cho cơn hạn hán kéo dài đến ba năm rưỡi (1 Các Vua 17:1). Đến khi ông cầu nguyện xin Chúa cho mưa trở lại thì Ngài cũng nhậm lời cho mưa xuống (1 Các Vua 18:42-45).

Tiên tri Ê-li là người có cùng bản chất với chúng ta, ông cũng yếu đuối, và có lúc ông đã ngã lòng xin được chết (1 Các Vua 19:4), nhưng trong cuộc chiến thuộc linh với Vua A-háp, Hoàng hậu Giê-sa-bên, và 450 tiên tri Ba-anh, Tiên tri Ê-li đã làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài, ông biết sử dụng nhuần nhuyễn những khí giới của Đức Chúa Trời, đặc biệt là vũ khí cầu nguyện và nài xin, nên ông đã được Chúa ban cho sự đắc thắng và đứng vững vàng. Ngày nay, chúng ta cũng đang đối diện với nhiều sự tấn công từ bên trong đến bên ngoài. Học theo gương Tiên tri Ê-li, nắm chắc và sử dụng mạnh mẽ vũ khí “nhờ Chúa Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin,” đồng thời phối hợp với các khí giới Chúa dạy trong Ê-phê-sô 6:14-20, chắc chắc chúng ta sẽ nhận được quyền năng từ Chúa để chiến thắng mọi sự và đứng vững vàng trong đức tin như Lời Chúa hứa.

Bạn đã và đang sử dụng vũ khí cầu nguyện trong cuộc chiến thuộc linh như thế nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài về tấm gương cầu nguyện của Tiên tri Ê-li. Xin Chúa giúp con theo gương Tiên tri Ê-li hết lòng tin cậy và vâng phục Ngài, và giúp con biết nắm chặt khí giới cầu nguyện, nài xin để con không thất bại trong trận chiến thuộc linh.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 37.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top