Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2014

2 Các Vua 2:1-12
Tiếp Nối Chức Vụ

“Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (2 Ti-mô-thê 2:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tiên tri Ê-li chọn ông Ê-li-sê để tiếp nối công việc của ông? Tại sao ông nói với ông Ê-li-sê đến ba lần “Ta xin người hãy ở lại đây”? Câu trả lời của ông Ê-li-sê cho thấy tâm tình ông như thế nào? Bạn chuẩn bị người tiếp nối công việc bạn từ lúc nào và như thế nào?

Việc Tiên tri Ê-li chuẩn bị chuyển giao chức vụ cho ông Ê-li-sê là do ông vâng theo mệnh lệnh của Chúa đã phán với ông trong 1 Các Vua 19:6 “Ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên tri thế cho ngươi.” Sau đó, Tiên tri Ê-li đã tìm ông Ê-li-sê và ném áo choàng mình trên ông, rồi ông Ê-li-sê từ giã gia đình đi theo Tiên tri Ê-li. Việc chọn người tiếp nối chức vụ không phải theo ý riêng hay tình cảm cá nhân, nhưng phải hoàn toàn theo ý Chúa. Người phục vụ Chúa cần phải thuận phục ý Chúa dù có khi ý Chúa ngược lại với ý mình.

Giờ đây, đã đến thời điểm Chúa muốn cất ông Ê-li lên trời. Trước khi chuyển giao công việc cho ông Ê-li-sê, Tiên tri Ê-li thử lòng tận hiến của ông Ê-li-sê xem ông có hết lòng cho chức vụ được giao phó không. Có nhiều người lúc đầu rất thích làm người kế thừa chức vụ của người khác, nhưng khi bước vào chức vụ được giao, đối diện với những khó khăn gian khổ, thử thách thì muốn lui đi vì không thể chịu nổi. Vì vậy, ba lần Tiên tri Ê-li nói với ông Ê-li-sê là: “Ta xin ngươi hãy ở đây.” Và ba lần ông Ê-li-sê thưa với thầy mình rằng: “Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy.” Câu trả lời cho thấy lòng tận trung, tận hiến của ông Ê-li-sê thật trọn vẹn.

Khi Tiên tri Ê-li thấy được lòng trung thành với công việc Chúa của người kế nhiệm thì ông hỏi ông Ê-li-sê: “Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi, trước khi ta được cất lên khỏi ngươi.” Ông Ê-li-sê thưa rằng: “Xin thần của thầy giáng trên con gấp đôi.” Khi chuyển giao chức vụ cho ông Ê-li-sê, Tiên tri Ê-li không lợi dụng cơ hội để đòi hỏi một điều gì cho riêng mình, nhưng ông lại hỏi ông Ê-li-sê “muốn ta làm gì cho ngươi.” Ông Ê-li-sê cũng không lợi dụng cơ hội để xin điều gì cho riêng mình, nhưng ông chỉ xin điều cần kíp cho chức vụ mới của ông. Đây là lời cầu xin khó nhưng là lời cầu xin đẹp lòng Chúa. Ông Ê-li-sê không phải xin như vậy vì muốn mình sẽ giỏi hơn thầy, nhưng ông muốn được Chúa Thánh Linh cảm thúc nhiều hơn để khích lệ ông, giúp ông trung tín, có đức tin nơi Đức Chúa Trời và vâng theo ý muốn Ngài.

Khi nói lên điều này, ông Ê-li-sê đang tiếp nhận chức vụ tiên tri mà ông Ê-li giao phó, và tuyên bố rằng, với sự giúp sức của thần Đức Chúa Trời, ông sẽ thi hành chức vụ ấy thật hoàn hảo. Nhưng Tiên tri Ê-li nói đặc ân đó không thuộc về ông mà tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu Đức Chúa Trời cho ông Ê-li-sê nhìn thấy cảnh ông được cất lên, thì đó là bằng chứng cho thấy lời cầu xin của ông được nhậm. Và việc ấy đã xảy ra! Khi hai người đang bước đi và trò chuyện với nhau, một cỗ xe bằng lửa được kéo bởi những con ngựa lửa đáp xuống ở giữa họ, và một cơn gió lốc đưa Tiên tri Ê-li đi khuất và ông Ê-li-sê nhìn thấy việc đó xảy ra! Lời cầu xin của ông Ê-li-sê được Chúa nhậm và Đức Giê-hô-va đã trang bị cho ông để tiếp tục chức vụ của Tiên tri Ê-li.

Trong sự phục vụ Chúa của bạn, bạn đã chuẩn bị cho người tiếp nối công việc của mình như thế nào? Bạn có cầu xin Chúa chỉ cho bạn thấy được người tiếp nối sẽ thay thế cho công việc của bạn không? Hay bạn chỉ sợ người tiếp nối sẽ làm lu mờ hình ảnh của bạn?

Lạy Đức Giê-hô-va là Đấng biết rõ mọi sự. Cầu xin Ngài giúp con biết chuẩn bị cho người tiếp nối công việc của con theo đúng ý Ngài để công việc Chúa tiếp tục được phát triển một cách mạnh mẽ ở trên đất.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sô-phô-ni 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top