Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2014

1 Các Vua 22:41-54
Gương Tốt hay Gương Xấu?

“Người đi theo đường của A-sa, cha người, chẳng xây bỏ đi, song làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 43).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai vị vua được ghi chép trong phân đoạn này có những điểm khác nhau nào? Bạn đang sống như thế nào và để lại gương gì cho thế hệ mai sau?

Phần cuối sách 1 Các Vua ghi vắn tắt về hai vị vua, một vua tốt và một vua xấu. Ông Giô-sa-phát là vua nước Giu-đa, ông kính sợ Đức Chúa Trời và noi theo gương tốt của vua cha là ông A-sa. Những việc làm và thành tựu mà Vua Giô-sa-phát đạt được, đã trình bày khá chi tiết trong 2 Sử Ký 17-20. Vua Giô-sa-phát ra lệnh phải dạy luật Môi-se trên khắp đất nước Giu-đa. Đức Chúa Trời đã giải cứu Giu-đa khỏi liên quân của Mô-áp, Am-môn, và Ê-đôm để đáp lời cầu nguyện của ông. Ông đã đưa ra nhiều cải cách hiệu quả liên quan đến pháp luật.

Tuy nhiên, những cải cách Vua Giô-sa-phát thực hiện không triệt để bởi ông không triệt hạ những nơi thờ tà thần ở trên đồi núi mà Cựu Ước thường gọi là “các nơi cao.” Một vài học giả cho rằng, đây là chỗ thiếu sót của Vua Giô-sa-phát. Vua Giô-sa-phát đã khôi phục đoàn tàu để buôn vàng Ô-phia như Vua Sa-lô-môn đã làm, nhưng không rõ vì lý do gì cả đoàn toàn bị đắm. Ông đã liên minh với Vua A-háp và cưới con gái Vua A-háp cho con trai của ông. Đây là một sai lầm khác của nhà vua. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương ông và những người thuộc về Ngài mặc dù họ có nhiều thiếu sót và yếu đuối.

Vị vua thứ hai tác giả đề cập đến là Vua A-cha-xia, con Vua A-háp, lên nối ngôi cha cai trị Ít-ra-ên trong hai năm. Vua A-cha-xia đi theo con đường gian ác của cha mẹ. Lời mô tả về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên vua được ghi trong 2 Các Vua 1.

Con cái vẫn thường noi gương cha mẹ. Vì thế, nếu bạn là cha, là mẹ hãy cẩn trọng trong mọi lời bạn nói, mọi việc bạn làm nhằm nêu gương tốt cho con cháu của bạn; cũng phải dạy dỗ con cháu mình con đường tin kính Chúa để nhờ đó dòng dõi bạn luôn là dòng dõi tin kính Đức Chúa Trời.

Bạn đã và đang góp phần thế nào để dòng dõi của bạn sẽ là dòng dõi tin kính Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, xin giúp con sống tin kính và vâng phục Ngài luôn, bởi đây là cách tốt nhất để làm gương tốt cho con và cháu của con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top