Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2014

Thi Thiên 112:1-10
Phước Hạnh Dành Cho Người Kính Sợ Chúa

“Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài!” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người kính sợ Chúa bày tỏ qua đời sống mình qua các khía cạnh nào? Những phước hạnh nào Chúa ban cho họ? Kết quả cuối cùng của người yêu Chúa và người ác khác nhau ra sao? Bạn áp dụng được gì sau khi học bài học hôm nay?

Tác giả bắt đầu bài thơ trong Thi Thiên 112 với lời ca ngợi Chúa: “Ha-lê-lu-gia.” Ông dâng lên Chúa lời chúc tụng vì phước hạnh mà Ngài dành cho người kính sợ Chúa. Ông tôn vinh Chúa vì sự công chính của Chúa còn đến đời đời.

Đặc tính của người kính sợ Đức Giê-hô-va được bày tỏ qua suốt Thi Thiên này. Thứ nhất, người kính sợ Chúa là người phải làm theo Lời Chúa và yêu thích điều răn của Ngài (câu 1). Thứ hai, người ấy bày tỏ sự công chính qua công việc làm chính trực của mình (câu 4, 5). Thứ ba, người kính sợ Chúa bày tỏ tình yêu với người khác: Làm ơn, có lòng thương xót, công chính, sẵn sàng cho mượn, rộng rãi bố thí (câu 4, 5, 9). Cuối cùng, người kính sợ Chúa phải có đức tin vững mạnh và trung thành nơi Chúa: Chẳng rúng động, tin cậy, kiên định, và chẳng hề sợ hãi cho đến cuối cùng (câu 6-8). Vậy, người kính sợ Chúa là người phải yêu thích Lời Chúa, tin cậy Chúa, và phải sống theo sự dạy dỗ của Chúa mỗi ngày cho đến cuối cùng.

Phước hạnh Chúa ban cho người kính sợ Ngài trải dài từ hiện tại đến tương lai, từ vật chất cụ thể đến phần thưởng tinh thần và tâm linh. Trước nhất, người kính sợ Chúa sẽ nhận được phước hạnh về vật chất qua nhiều thế hệ con cháu. Con cháu họ sẽ cường thịnh, giàu có (câu 2, 3). Thứ hai, Chúa ban “ánh sáng soi nơi tối tăm” cho người kính sợ Ngài (câu 4). Chúa sẽ dạy cho người ấy con đường ngay thẳng để đi. Ánh sáng của Chúa giúp cho con cái Ngài tránh xa những bùn nhơ tội lỗi trên đường đời. Thứ ba, Chúa bảo vệ người công chính trong mọi hoàn cảnh khó khăn của họ (câu 6). Chúa giúp họ luôn bình an trong nghịch cảnh của cuộc đời. Thứ tư, Chúa bảo đảm phước hạnh lâu dài dành cho người công chính, “kỷ niệm người ấy còn đến đời đời” (câu 6), “sự công chính của người ấy còn đến đời đời” (câu 9). Cuối cùng, Chúa cho họ sự vinh quang vĩnh cửu, và sừng của họ sẽ ngước cao lên (câu 9). Sừng là biểu tượng chỉ về uy thế và địa vị.

Phước hạnh Chúa ban cho người công chính đã khiến người ác phải “tức giận” vì công việc của người công chính đem đến kết quả cao đẹp và vĩnh cửu, còn hậu quả của người ác thì dẫn đến cay đắng và diệt vong (câu 10).

Thi Thiên 112 bày tỏ cho con cái Chúa những công việc của một người công chính phải thực hiện. Chúa sẽ đổ phước cho con cái Ngài trong mọi lãnh vực đến nỗi không chỗ chứa khi chúng ta biết sống cho Chúa. Hậu quả của người ác và kết quả của người công chính rất rõ ràng, bạn chọn nếp sống nào cho mình?

Lạy Chúa Từ Ái, con cảm tạ Chúa vì Chúa yêu và ban phước cho người kính sợ Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày vững tin nơi Chúa và bày tỏ sự kính sợ Chúa qua từng việc làm của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 139.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top