Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2014

1 Các Vua 20:31-43
Bất Tuân Mệnh Lệnh Chúa

“Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (1 Sa-mu-ên 15:22b).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa ban chiến thắng, quần thần của Vua Bên-ha-đát đã mưu định việc gì? Tại sao Vua A-háp chấp nhận sự đầu hàng và tha cho Vua Bên-ha-đát? Tại sao người bạn của tiên tri bị sư tử giết chết? Hậu quả của việc bất tuân mệnh lệnh Chúa là gì? Bài học nào cho bạn về sự vâng lời?

Sau khi Đức Chúa Trời ban chiến thắng cho Vua A-háp, quân bại trận của Vua Bên-ha-đát lập mưu thắt bao gai, quấn dây lên đầu ra vẻ hạ mình quy hàng khiến Vua A-háp cảm thấy mình được tôn vinh, nên ông tự nhận Vua Bên-ha-đát là anh mình, ký thỏa ước với Vua Bên-ha-đát nhận lại các thành bị chiếm trước đây và giao thương với Đa-mách, rồi Vua A-háp tha cho Vua Bên-ha-đát ra về. Vua A-háp không nhận thấy Chúa đã ban cho chiến thắng, ông kiêu ngạo nhận lời tâng bốc của kẻ thù rồi bất tuân mệnh lệnh Chúa truyền là phải diệt kẻ đáng tận diệt (câu 42).

Bởi lòng nhân từ của Chúa, Ngài đã dùng một tiên tri để cảnh cáo Vua A-háp. Tiên tri này vâng lệnh Đức Giê-hô-va bảo bạn mình rằng, “Tôi xin anh hãy đánh tôi,” nhưng người bạn ấy không chịu đánh. Tiên tri này nói: “Bởi vì anh không vâng theo lời phán dặn của Đức Giê-hô-va, nên liền khi anh lìa khỏi tôi, sẽ có một con sư tử giết anh” (câu 36). Người bạn ấy đi khỏi thì gặp một con sư tử và bị giết. Câu chuyện cho thấy người bạn này không vâng lời Đức Giê-hô-va do vị tiên tri truyền lại nên đã nhận lãnh hậu quả đáng tiếc. Sau đó tiên tri này nhờ một người khác đánh mình, rồi đón Vua A-háp, dùng một thí dụ để vua nhận ra tội bất tuân lệnh Chúa, nhưng thật đáng buồn, thay vì ăn năn, vua lại trở về buồn rầu và giận dữ.

Khi Vua Đa-vít được Chúa dùng Tiên tri Na-than cảnh cáo thì vua ăn năn (1 Sa-mu-ên 12) vì thế cuộc đời ông trở nên ích lợi cho Chúa. Ngược lại, Vua A-háp được Chúa dùng một tiên tri nhắc nhở nhưng ông lại không ăn năn, vì vậy, cuộc đời tiếp theo của ông là những chuỗi ngày chọc giận Chúa và xuống dốc cho đến chết. Người bạn của tiên tri nghe tiếng phán của Chúa qua tiên tri bạn mình nhưng lại bất tuân, hậu quả là sự chết. Bất tuân lệnh Chúa dẫn đến cuộc sống bại hoại và cuối cùng là sự chết. Ngày nay, Chúa ban mệnh lệnh cho chúng ta qua Lời của Ngài, khi đọc và suy ngẫm, chúng ta có bằng lòng vâng theo không? Chúng ta cần phải sống với Thánh Kinh chứ không phải chỉ học biết mà không tuân phục.

Của lễ như đi nhà thờ, cầu nguyện, dâng hiến, làm công việc Chúa… không thay thế được sự vâng lời Chúa. Có mệnh lệnh nào Chúa truyền cho bạn nhưng bạn vẫn chưa vâng lời? Bạn quyết định sẽ làm gì hôm nay?

Lạy Chúa, xin cho con luôn sống vâng lời Chúa dạy qua Kinh Thánh. Xin thêm năng lực cho con để con quyết tâm sống vâng phục Chúa dù trong việc nhỏ hay việc lớn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 4:1-5:17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top