Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2014

Thi Thiên 110:1-7
Vua Chiến Thắng

“Đức Giê-hô-va phán với Chúa của con rằng: “Hãy ngồi bên phải Ta. Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù của Con làm bệ chân cho Con” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ “Chúa” trong câu thứ nhất chỉ về ai? Phần Kinh Thánh nào trong phân đoạn này bày tỏ Chúa là Vua, Thầy Tế Lễ? Chúa chiến thắng kẻ thù ra sao? Bạn nhận được khích lệ gì qua phần Kinh Thánh này?

Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a. Thi Thiên 110 là Thi Thiên Vua Đa-vít nói tiên tri về Đấng Mết-si-a. Đây là phân đoạn được trích nhiều nhất trong Tân Ước, câu 1 được trích trên hai mươi lăm lần (Ma-thi-ơ 22:44; Mác 12:36; Lu-ca 20:42; Công Vụ 2:34; 1 Cô-rinh-tô 15:25…). Chúa Giê-xu dùng câu 1 để chứng tỏ thần tính của Ngài (Ma-thi-ơ 22:41-46). Chúa cũng dùng câu này để trả lời thầy tế lễ thượng phẩm trong khi ông xét xử Ngài (Ma-thi-ơ 26:64).

Chúa Giê-xu là Vua (câu 1-3). Cụm từ “Chúa của con” Vua Đa-vít dùng để bày tỏ Chúa là Đấng Mết-si-a, là Đấng Cơ Đốc. Chúa Giê-xu xác định rõ với người Pha-ri-si (Ma-thi-ơ 22:41-46) chính Chúa là Đấng Mết-si-a. Với tư cách là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu là “chồi của Đa-vít,” và với tư cách là con người, Ngài là “hậu duệ của Đa-vít” (Khải Huyền 22:16; 5:5). Người Pha-ri-si ngày xưa và chúng ta ngày nay phải tin rằng, Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. “Ngồi bên phải” là một vị trí không chỉ bày tỏ danh dự mà còn bày tỏ năng quyền của Chúa. Khi thăng thiên, Chúa Giê-xu ngồi bên phải Đức Chúa Trời cầu nguyện cho chúng ta (Rô-ma 8:34). Khi Chúa Giê-xu làm Vua, kẻ thù phải bị bại, phải làm bệ chân cho Người; vương quốc Ngài được mở rộng (câu 2), hùng mạnh và đắc thắng (câu 3). Chúa đã đánh thắng ma quỷ (Lu-ca 10:17-20), chúng ta phải tin rằng, trong Chúa Thánh Linh, chúng ta sẽ chiến thắng thế gian.

Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Đời Đời. Vua Mên-chi-xê-đéc vừa là vua vừa là thầy tế lễ (Sáng Thế Ký 14:18-24). Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói về sự qua đời của ông. Vua Mên-chi-xê-đéc là hình bóng của Chúa Giê-xu. Chúa là Vua Đời Đời, cũng là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Đời Đời. Những ai tin nhận Ngài đều sẽ được dự phần trong vinh quang đó. Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Đời Đời đang cầu nguyện cho chúng ta (Rô-ma 8:34).

Chúa Giê-xu sẽ chiến thắng (câu 5-7). Khi so sánh câu 1 và câu 5, vị trí của Chúa Giê-xu không thay đổi, nhưng “kẻ thù” đã thay đổi thành “các vua.” Kẻ thù bây giờ không phải là kẻ ác, nhưng là những người lãnh đạo các nước. Chúa sẽ đánh bại các nước, các vua đều bị “chà nát,” không những thế, những người “đứng đầu trên cả trái đất” đều bị hình phạt. Cụm từ “vua ngẩng cao đầu đắc thắng” (câu 7b) bày tỏ sự chiến thắng vẻ vang và trọn vẹn. Chúa Giê-xu Cơ Đốc đã được tôn cao trên thiên đàng, Ngài sẽ trở lại thế gian, trừng phạt ma quỷ và đạo quân của nó. Chúa sẽ thiết lập vương quốc của Ngài đời đời. Hãy vững tin vì Chúa đã thắng thế gian rồi.

Chúa Giê-xu là Vua chiến thắng cho chúng ta, Chúa là Thầy Tế Lễ Đời Đời cầu nguyện cho chúng ta. Chúa sẽ trở lại đem chúng ta về với Ngài. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Lạy Chúa Từ Ái, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Vua và là Thầy Tế Lễ Đời Đời của con. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày vững tin nơi Chúa và sống đắc thắng trong Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 136.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top