Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2014

Xa-cha-ri 4:1-10
Bởi Thần Ta

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (Xa-cha-ri 4:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-rô-ba-bên đã thất bại khi dựa vào quyền thế và năng lực như thế nào? Khải tượng Tiên tri Xa-cha-ri nhìn thấy mang ý nghĩa gì? Điều gì giúp ông Xô-rô-ba-bên hoàn tất việc xây dựng Đền Thờ Chúa? Mỗi chúng ta cần xây dựng Đền Thờ thiêng liêng cho Chúa thế nào?

Sứ mệnh của ông Xô-rô-ba-bên là trở về Giê-ru-sa-lem để xây dựng một Đền Thờ cho Chúa. Dù kẻ thù tấn công và ngăn trở khiến công việc bị đình trệ, thì ông Xô-rô-ba-bên cũng vẫn được nhắc nhở rằng, việc xây Đền Thờ phải hoàn tất. Ông đã trở về trong quyền thế từ Vua Si-ru, trong địa vị quan trấn thủ, tổng trấn Giu-đa (E-xơ-ra 1:2-4), tuy nhiên, quyền thế này đã không giúp ông hoàn tất sứ mệnh. Những anh em biến chất ở Sa-ma-ri tức giận vì không được dự phần đã hăm dọa người Giu-đa, người Am-môn, và Ả-rập chống đối, hối lộ Tể tướng Rê-hum để buộc công tác phải chấm dứt.

Ông Xô-rô-ba-bên nhận biết ông không thể hoàn tất bằng năng lực con người. Dù ông là hậu duệ của Vua Đa-vít được mọi người trọng vọng, dù ông có khả năng thiên phú, tri thức, tài năng như ông Môi-se hay những ân tứ đặc biệt như ông Sam-sôn, thì ông cũng không thể làm gì để giải quyết sự bế tắc.

Quyền thế và năng lực không giúp ông Xô-rô-ba-bên hoàn thành sứ mệnh. Trong khải tượng, Tiên tri Xa-cha-ri thấy có một chậu dầu ở trên chót chân đèn. Dầu luôn luôn được châm đầy, không bao giờ lưng. Đây chính là hình ảnh quyền phép từ trên cao mà Chúa muốn môn đệ Ngài phải nhận biết. Có Lời Đức Giê-hô-va phán với ông Xô-rô-ba-bên rằng: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần Ta.” Sự thành công của ông Xô-rô-ba-bên được vận hành bởi Thần của Đức Giê-hô-va, Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Với nguồn năng lực đó, đá lớn sẽ trở nên đồng bằng. Thật đúng như vậy, khi dân chúng can đảm vâng lời Chúa để tiếp tục xây Đền Thờ, Quan Tổng đốc Tát-tê-nai đến chất vấn và trình lên nhà vua. Kết quả là Vua Đa-ri-út đã ra chiếu chỉ tái thiết Đền Thờ Chúa. Đúng như Lời Chúa phán, ông Xô-rô-ba-bên đã lập nền thì ông cũng sẽ làm xong, không bởi quyền thế, không do năng lực, mà do Thần của Đức Giê-hô-va. Chúa cũng ban cho ông Xô-rô-ba-bên lời bảo đảm rằng, “bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất” để nhìn xem, quan phòng, dẫn dắt, giải cứu… vì Ngài “vui xem thấy dây chuẩn mực trong tay Xô-rô-ba-bên.” Chúa vui khi con dân Chúa dám tin cậy Chúa, vâng lời Ngài, thực hiện sứ mệnh Chúa giao. Chúa sẽ cùng làm việc và ban kết quả để họ có thể hoàn tất sứ mệnh ấy.

Ngày nay, chúng ta cũng cần phải hiệp một để xây một Đền Thờ Thánh trong Chúa và cho Chúa (Ê-phê-sô 2:20-22). Chúng ta phải cẩn thận về sự mình xây trên nền Đấng Cơ Đốc (1 Cô-rinh-tô 3:10), và phải làm việc trong quyền năng của Chúa Thánh Linh.

Bạn đã từng bị thất bại vì dựa vào quyền thế và sức riêng chưa?

Lạy Chúa, xin cho con thấy sự bất năng của quyền thế và năng lực con người để con trông đợi quyền năng từ trên cao mà hoàn tất sứ mệnh Chúa giao trong việc xây dựng Đền Thờ thiêng liêng cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top