Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2014

Công Vụ 1:1-8
Làm Chứng trong Quyền Năng Thánh Linh

“Khi nào Đấng An Ủi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần Lẽ Thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các ngươi đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy” (Giăng 15:26-27).

Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ đã nôn nóng hỏi Chúa Giê-xu điều gì trên núi Ô-liu? Chúa đã trả lời ra sao? Câu trả lời của Chúa nhấn mạnh điều gì về Chúa Thánh Linh trong công tác làm chứng về Chúa? Muốn thành công trong công tác chứng đạo, chúng ta cần phải làm gì?

Mở đầu sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Bác sĩ Lu-ca đã ghi lại sự kiện Chúa Giê-xu thăng thiên sau bốn mươi ngày sống lại và hiện ra với môn đệ. Giờ đây, trên núi Ô-liu, các môn đệ đối diện với Chúa Phục Sinh và ai nấy nôn nóng hỏi Ngài rằng có phải Chúa sẽ lập lại nước Ít-ra-ên lúc này chăng? (câu 6). Chúa đáp đây không phải là việc các người cần biết, và ngay lúc đó, Chúa ban một lời dặn dò rất quan trọng cho các môn đệ trong Công Vụ 1:8: “Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Chúa dạy họ phải làm chứng về Chúa cho muôn dân nhưng không phải bởi khả năng riêng của mỗi người, mà làm chứng về Chúa trong quyền năng của Chúa Thánh Linh, là Đấng sẽ giáng trên họ trong ngày lễ Ngũ Tuần.

Thật ra, điều này Chúa cũng đã nói trước rồi, Ngài phán: “Khi nào Đấng An Ủi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần Lẽ Thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. Còn các người cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các người đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy” (Giăng 15:26, 27). Nhiệm vụ của Chúa Thánh Linh được Chúa Giê-xu mô tả: “Chính Ngài sẽ làm chứng về Ta.” Nói cách khác: Chúa Thánh Linh không thay thế Chúa Giê-xu, nhưng nói về Chúa Giê-xu để người ta tin. Chính Chúa Thánh Linh sẽ làm chứng về Chúa Giê-xu cho nên người sống với Chúa Thánh Linh cũng sẽ là người làm chứng về Chúa Giê-xu trong quyền năng của Chúa Thánh Linh.

Chúng ta có thể giúp cho người khác trở thành môn đệ Chúa, bằng cách nói cho họ biết Chúa Giê-xu là ai và kể lại những điều tốt lành mà Ngài đã làm cho cuộc đời mình. Muốn làm chứng được hiệu quả, chúng ta cần phải có niềm tin chắc chắn vào sự cứu rỗi của riêng mình, nhìn nhận mọi bất toàn, tội lỗi mà mình đã phạm, xin Chúa tha thứ cho mình, và quan trọng là phải nhờ cậy quyền năng của Chúa Thánh Linh để chia sẻ đức tin.

Bạn và Hội Thánh bạn đang làm chứng về Chúa Giê-xu như thế nào?

Lạy Chúa Thánh Linh, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban cho con lòng ăn năn để tin nhận Chúa Giê-xu, và ban quyền năng để con làm chứng về Chúa Giê-xu. Xin cho con biết chia sẻ phước hạnh này cho gia đình và thân hữu xa gần trong quyền năng của Ngài.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top