Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2014


Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2014

Giăng 16:13
Sống với Thần Lẽ Thật

“Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự khác nhau giữa lẽ phải và lẽ thật như thế nào? Theo Giăng 14:6 và 17:17, Chúa Giê-xu dạy lẽ thật là gì? Tại sao Chúa Thánh Linh là Đấng dẫn chúng ta vào lẽ thật? Sống theo lẽ thật và làm theo Lời Chúa có mối liên hệ với nhau như thế nào?

Lẽ thật tức là chân lý, khác với lẽ phải. Lẽ phải là luân lý của người đời, do đó, lẽ phải luôn thay đổi theo thời gian và không gian. Lẽ phải của thế kỷ 18 khác với lẽ phải của thế kỷ 21; lẽ phải của nước này cũng khác với nước khác, đông phương khác với tây phương. Nhưng lẽ thật thì đời đời không hề thay đổi.

Chúa Thánh Linh là Đấng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật vì Ngài là Thần Lẽ Thật. Chúa Giê-xu cho biết chính Ngài là lẽ thật (Giăng 14:6), và Lời Cha là lẽ thật (Giăng 17:17). Vì vậy, sống với Chúa Thánh Linh là sống với Thần Lẽ Thật, và cũng là sống với Chúa Giê-xu cùng Lời của Chúa. Khi Chúa Thánh Linh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, là Ngài dẫn chúng ta đến gần Chúa Giê-xu, nhắc cho chúng ta nhớ Lời của Chúa để chúng ta có thể sống theo Lời Ngài dạy bảo: “Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26).

Chúa Thánh Linh nhắc lại giáo huấn của Chúa Giê-xu, ban cho chúng ta khả năng để nhận ra chân lý ấy hầu sống đúng với với lẽ thật. Lẽ thật giúp chúng ta hiểu biết để làm điều đúng, giải thoát tâm trí bị ràng buộc với tội lỗi, và ban cho chúng ta tự do để sống với lẽ thật: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32). Muốn sống với lẽ thật, chúng ta phải làm theo sự dạy dỗ của Chúa, “Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người” (1 Giăng 2:4).

Ngày nay, nhiều người theo Chúa chỉ để mong nhận phước (được may mắn, thành công, được lành bệnh…) nhưng không thấy trách nhiệm phải làm theo Lời Chúa. Nhiều người tin Chúa chỉ mong được tha tội, mà không biết ăn năn tránh xa điều ác, không thấm thía rằng Chúa đã chịu chết vì tội của mình! Bên cạnh đó, nhiều người đọc Lời Chúa, nhưng chỉ thích câu nào hợp ý mình, sửa lại những câu không vừa ý cho phù hợp ý riêng, rồi gán ghép cho là ý của Ngài. Những người sống như vậy là chỉ sống theo ý riêng mình chứ không phải sống theo lẽ thật. Để sống theo lẽ thật, chúng ta cần phải đầu phục Chúa Thánh Linh và làm theo Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh cách trọn vẹn.

Căn cứ vào đâu để bạn phân biệt được lẽ thật và lẽ phải? Bạn đang sống theo lẽ thật hay lẽ phải?

Kính lạy Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, Ngài là Đấng dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, xin cho chúng con biết lắng nghe và sống theo sự hướng dẫn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 11-12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top