Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2014

1 Ti-mô-thê 4:1-16
Ba Yếu Tố Bất Khiết

“Nếu con giãi bày những điều này cho anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Giê-xu, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã tin theo” (câu 6 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Các giáo sư giả rơi vào ba yếu tố bất khiết nào? Sứ đồ Phao-lô dạy Mục sư Ti-mô-thê phải làm gì để đối phó với những tà thuyết và các giáo sư giả? Đời sống bạn có thể hiện đúng những giáo lý mà bạn tin không?

Đời sống và giáo lý đi đôi với nhau, vì đức tin hướng dẫn lời nói và hành động của chúng ta. Các giáo sư giả là “những kẻ nói dối” (câu 2, nghĩa là họ dạy những điều sai trật). Tà thuyết của họ bao gồm việc cấm kết hôn, kiêng cữ một số thức ăn, và những hành động ép xác. Tất cả những điều này đều dựa trên “những chuyện hoang đường” (câu 7), sự giải thích sai các sách Luật Pháp (1:4-7). Họ khiến Hội Thánh hiểu sai về sự tốt lành trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, và con đường sự sống trong cuộc sáng tạo mới. Họ làm điều này vì lương tâm họ đã chai lì (câu 2). Do đó, họ dễ bị ma quỷ lừa dối (câu 1). Đời sống họ rơi vào ba yếu tố bất khiết là lương tâm chai lì, tà thuyết, và sự dối trá của ma quỷ.

Trong bối cảnh đó, Sứ đồ Phao-lô dạy Mục sư Ti-mô-thê phải gây dựng Hội Thánh bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính phù hợp với truyền thống Cơ Đốc mà ông đã nhận từ Sứ đồ Phao-lô. Các giáo sư giả chủ trương ép xác, nhưng Mục sư Ti-mô-thê phải đặt nỗ lực của ông vào đời sống tin kính. Phải làm gương tốt qua lời nói, việc làm, tình thương, và nếp sống trong sạch để dù trẻ tuổi cũng không bị khinh dễ. Chúa Thánh Linh sẽ giúp ông khi ông sử dụng các ân tứ đã được ban cho mình (câu 14). Qua công tác môn đệ hóa khổ nhọc (câu 10), qua việc chuyên cần đọc và học Kinh Thánh (câu 13), mọi người sẽ thấy sự tiến bộ ở ông (câu 15).

Người lãnh đạo Cơ Đốc phải cẩn trọng với chính mình, chứ không chỉ chú tâm đến công tác (câu 16). Nếu họ ngã, những người khác sẽ ngã theo. Ba yếu tố bất khiết: Lương tâm chai lì, tà thuyết, và sự lừa dối của ma quỷ phải bị loại bỏ, thay vào đó là một đời sống chính trực, sự giảng dạy theo Kinh Thánh, và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh.

Hãy tự hỏi: Lời nói và hành động của bạn có đi đôi với nhau không?

Lạy Chúa, xin Thánh Linh của Ngài hành động trong con và qua con, để lời nói và cách sống của con ngày càng thể hiện rõ con là con của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 34.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top