Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2014

1 Ti-mô-thê 3:8-13
Công Tác của Một Đầy Tớ

“Ai muốn làm lớn trong các con, thì phải làm đầy tớ” (Ma-thi-ơ 20:26b BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hiểu gì về chức chấp sự trong Hội Thánh? Sứ đồ Phao-lô đưa ra những tiêu chuẩn nào cho chức vụ này? Các chấp sự trong Hội Thánh bạn có thể hiện đầy đủ các tiêu chuẩn này không?

Dù Sứ đồ Phao-lô không mô tả về công việc của chấp sự, nhưng ông nêu lên một số điều rất rõ ràng. Vai trò chấp sự biểu hiện phẩm chất đầy tớ của mọi vị trí lãnh đạo Cơ Đốc cũng như môn đệ hóa. Đây là một vị trí lãnh đạo và chịu sự lãnh đạo. Các lãnh đạo của Hội Thánh tại Phi-líp là “giám mục và chấp sự” (Phi-líp 1:1). Có thể một số chấp sự giữ các chức vụ đặc biệt. Cả nam lẫn nữ đều có thể là chấp sự. Trong nguyên văn “Vợ các chấp sự” trong câu 11 có thể hiểu là “nữ chấp sự.” Theo Rô-ma 16:1, 2, Sứ đồ Phao-lô đã ủy nhiệm bà Phê-bê, “nữ chấp sự của Hội Thánh Sen-cơ-rê” đem thư của ông đến La Mã. Ông giới thiệu bà Phê-bê như một người có thẩm quyền. Vậy, cả nam lẫn nữ đều giữ vai trò lãnh đạo trong Hội Thánh tại Ê-phê-sô.

Vị trí lãnh đạo trong Hội Thánh đòi hỏi các chấp sự phải có những phẩm chất như các giám mục. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh một đời sống và gia đình tin kính, không lệ thuộc vào tiền bạc, không nghiện rượu. Tính chính trực phải đi cùng với sự tôn trọng của mọi người. Sự hiểu biết đúng đắn về đức tin cũng là một yếu tố quan trọng. Họ phải hiểu Lời Chúa và sống với “sự mầu nhiệm của đức tin” (câu 9). Các chấp sự cũng có thể giữ vai trò dạy dỗ, nhận diện và chống lại những sự dạy dỗ sai trật.

Người lãnh đạo Cơ Đốc đích thực đạt được “vị trí cao trọng” và tăng trưởng trong đức tin nơi Đấng Cơ Đốc (câu 13). Vai trò lãnh đạo được tôn trọng, nhưng sự tôn trọng có được bởi công tác phục vụ tốt của một đầy tớ.

Phẩm chất đầy tớ được thể hiện như thế nào trong lãnh vực trách nhiệm của bạn? Hãy xin Chúa giúp bạn sống đúng với chân lý bạn công bố.

Lạy Chúa, xin dạy con phẩm chất của một đầy tớ. Xin cho con vui lòng và trung tín phục vụ Ngài mỗi ngày. Xin hướng dẫn và giúp con cho đến ngày con được gặp Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 32.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top