Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2014


Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2014

1 Các Vua 20:1-30
Đấng Ban Chiến Thắng

“Vả, có một tiên-tri đến gần A-háp, vua Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi thấy đoàn binh rất đông này chăng? Kìa, ngày nay, Ta sẽ phó nó vào tay ngươi, và ngươi sẽ biết Ta là Giê-hô-va” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri của Đức Chúa Trời nói gì với Vua A-háp? Nhờ đâu Vua A-háp chiến thắng quân Sy-ri? Bạn học được gì từ chỗ “nhỏ” thắng “lớn” trong bài học này?

Với sự hỗ trợ của 32 vị vua khác, Vua Bên-ha-đát, nước Sy-ri, dẫn đại binh đến đe dọa Sa-ma-ri, kinh đô của Ít-ra-ên. Vua Bên-ha-đát sai sứ giả đến đòi Vua A-háp giao nộp toàn bộ vàng bạc và gia đình của ông. Vua A-háp bằng lòng vâng theo. Nhưng khi Vua Bên-ha-đát đòi lục soát cung vua Ít-ra-ên để lấy những vật quý giá thì Vua A-háp từ chối. Bề ngoài Vua A-háp tỏ vẻ không sợ Vua Bên-ha-đát, nhưng bên trong ông rúng động và lo sợ. Nếu ông bước đi với Đức Chúa Trời, ông có thể trao phó nan đề của ông cho Ngài.

Trong tình cảnh như thế Đức Chúa Trời đã giải cứu Vua A-háp và dân của ông. Đức Chúa Trời làm như thế không phải vì Vua A-háp xứng đáng được cứu giúp, nhưng là vì thời điểm đoán phạt Sy-ri đã đến. Mặt khác, Đức Chúa Trời cũng muốn Vua A-háp hiểu rằng, Đấng đã giáng lửa thiêu của lễ trên núi Cạt-mên, khiến mưa sa sau ba năm rưỡi khô hạn là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài sai một tiên tri đến để truyền sứ điệp từ Ngài cho vị vua đang sợ hãi (câu 13). Vua A-háp hỏi tiên tri rằng ông sẽ sử dụng ai để chống lại đạo quân của Vua Bên-ha-đát. Việc Vua A-háp vâng theo lời của tiên tri cho thấy ông tin vào sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Thật ra Vua A-háp không có niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Phản ứng của ông là nắm lấy cơ hội với ước mong sẽ cứu được gia đình và của cải không bị cướp mất.

Theo Lời của Đức Chúa Trời, Vua A-háp thân hành dẫn một đạo binh nhỏ chống lại đạo binh đông đảo của Vua Bên-ha-đát. Đức Chúa Trời ban chiến thắng lớn cho Ít-ra-ên. Dù bị đại bại, người Sy-ri vẫn cho rằng Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên chỉ có thể chiến thắng trong những vùng đồi núi, chứ không thể chiến thắng trong đồng bằng, hay thung lũng, vì thế họ lập kế hoạch sẽ tiến chiếm Ít-ra-ên vào năm kế đến. Và Đức Chúa Trời lại tiếp tục ban chiến thắng cho Ít-ra-ên.

Đức Chúa Trời ban chiến thắng cho người thuộc về Ngài bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào nếu họ cứ tin cậy và vâng lời Ngài. Bạn kinh nghiệm điều này thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn lắng nghe và tin cậy vào lời truyền dạy của Ngài là Đấng ban chiến thắng cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 30.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top