Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2014

1 Các Vua 15:1-33
Dẹp Bỏ Thần Tượng

“A-sa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y như Đa-vít, tổ phụ người, đã làm” (câu 11 BTT).

Câu hỏi suy ngẫm: Bốn vị vua được nói đến trong phân đoạn này có gì khác nhau? Bạn có thể nói gì về sự sùng bái thần tượng trong cộng đồng của bạn? Dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, thờ thần tượng dẫn đến những tai hại như thế nào?

Theo D. J Wiseman, hai chương tiếp theo này của sách 1 Các Vua nói khá rõ mục đích của tác giả, đó là không chỉ trình bày biên niên sử về tôn giáo, chính trị, mà còn trình bày “thánh sử” với những lời bình luận thần học thích đáng. Tác giả nhấn mạnh đến khác biệt lớn giữa bốn vị vua của Ít-ra-ên và Giu-đa trong một thời kỳ dài khoảng 50 năm. Nhiệm vụ không dễ dàng đối với chúng ta là cân nhắc xem giai đoạn lịch sử này có mối liên quan nào với chúng ta là “là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:9).

Ông A-sa làm vua cai trị Giu-đa trong 41 năm, hoàn toàn khác với ba vị vua kia là Vua A-bi-giam, Na-đáp, và Ba-ê-sa. A-bi-giam có nghĩa là “Cha tôi là Đức Chúa Trời.” Dù vậy, Vua A-bi-giam không quan tâm phục vụ Đức Chúa Trời như ông nội và con trai của ông. Hai Vua Na-đáp và Ba-ê-sa đã theo gương Vua Giê-rô-bô-am làm điều ác trước mắt Đức Chúa Trời. Chỉ có Vua A-sa là làm điều ngay lành trước mặt Chúa. Ông dẹp bỏ các thần tượng, đuổi những người nam làm điếm trong các đền thờ tà thần ra khỏi đất nước Giu-đa (câu 12). Ông còn tước quyền của thái hậu vì bà thờ thờ tà thần Át-tạt-tê.

Thần tượng chỉ là các tà thần mà con người tưởng tượng ra, lập nên rồi sùng bái. Theo Peter Marshall về bản chất “của sự sùng bái thần tượng là tin vào sự sáng tạo, trí tưởng tượng, kỷ năng và công việc của chính chúng ta.” Sự sùng bái thần tượng dẫn đến chỗ làm đổ vỡ mối quan hệ gắn bó giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Đây là mối quan hệ đem lại cho chúng ta sự sống ngày càng phong phú về thể chất cũng như thuộc linh. Vì thế, bạn phải luôn cảnh giác với việc sùng bái thần tượng và phát hiện những hình thức mới của thần tượng, hữu hình và vô hình, trong thời kỳ của chúng ta để không vấp phạm.

Loại thần tượng nào hấp dẫn và cám dỗ bạn nhất? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn nhận biết và cậy quyền của Đức Chúa Trời để chiến thắng cám dỗ.

Lạy Chúa, xin giúp con biết làm điều thiện và trọn đời con luôn yêu mến, thờ phượng Ngài và chỉ một mình Ngài mà thôi.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 2 Sử Ký 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top