Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2014

1 Ti-mô-thê 2:9-15
Người Nữ Tin Kính

“Người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi” (Châm Ngôn 31:30b BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ngày nay, người nữ có vai trò như thế nào trong Hội Thánh và gia đình? Theo phân đoạn Kinh Thánh này, họ có vai trò nào? Người nữ cần ưu tiên chú trọng vào điều gì?

Phân đoạn Kinh Thánh này tiếp tục với các chủ đề về sự cầu nguyện, sự thánh khiết, và đời sống tin kính. Sứ đồ Phao-lô muốn tập trung vào sự cầu nguyện cho thế giới, thay vì phí sức vào những cuộc tranh cãi của các giáo sư giả (1:4). Trong xã hội La Mã lúc bấy giờ, địa vị của người nữ có phần nào được thay đổi: Vai trò của họ trong cộng đồng được nâng cao, thay đổi trong giá trị đạo đức và cách ăn mặc. Ông Phao-lô muốn nâng vai trò của người nữ trong xã hội. Nhưng trước hết, ông nhấn mạnh đời sống tin kính và những việc làm tốt đẹp chứ không phải quá chú trọng đến bề ngoài.

Với ông, vấn đề chính ở đây là sự dạy dỗ sai trật đã gây ảnh hưởng xấu trên một số phụ nữ. Trong nền văn hóa cổ, người nữ thường không được học nhiều như nam giới. Vậy nên Sứ đồ Phao-lô bảo ông Ti-mô-thê khuyến khích người nữ học hỏi (câu 11). Ông cấm họ “dạy dỗ”“cai trị” người nam (câu 12) với mục đích: Người nữ không được nắm quyền trong Hội Thánh, không tìm cách thế chỗ của người nam, mà phải giúp duy trì trật tự trong Hội Thánh cách lặng lẽ.

Sứ đồ Phao-lô trích dẫn sách Sáng Thế Ký (xem Sáng Thế Ký 3) để chứng minh cho những lời dạy này của ông. Sự tạo dựng con người và sự sa ngã của người nữ đã đặt họ vào một địa vị thấp hơn, nhưng thật sự người nữ vẫn được Đức Chúa Trời sử dụng (câu 15). Ông xác nhận một nguyên tắc chung khích lệ những người nữ tin Chúa vào thời đó. Chức vụ của họ không phải là “điều hành” Hội Thánh, mà là chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái vì vinh quang của Đức Chúa Trời (1 Ti-mô-thê 5:14).

Ngày nay, chúng ta cần đọc phân đoạn này trong bối cảnh xã hội thời đó, và cần thấy ý định đời đời của Đức Chúa Trời là “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, anh em thảy đều làm một” (Ga-la-ti 3:28).

Đời sống bạn thể hiện sự tin kính và những việc làm tốt đẹp như thế nào? Hãy xin Chúa Thánh Linh giúp bạn hiểu phân đoạn Kinh Thánh này, cũng như những phân đoạn khó khác một cách đúng đắn và trân trọng.

Chúc tụng Chúa, chúng con nam cũng như nữ đều là một trong Đấng Cơ Đốc. Xin dạy chúng con tôn trọng nhau vì những ân tứ Ngài ban cho chúng con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 29.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top