Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2014

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2014


Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2014

Giăng 3:14-17
Kinh Nghiệm Tình Yêu của Chúa

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Con người có xứng đáng với tình yêu của Chúa ban cho không? Chúa bày tỏ tình yêu Ngài cho chúng ta như thế nào? Làm thế nào chúng ta nhận được sự sống đời đời?

Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu dành cho con người không xứng đáng. Chúa yêu thương một thế gian gồm những người bất kính, xa cách Ngài, và chống nghịch Ngài. Tình yêu của Chúa không dựa trên tình trạng thuộc linh hay tâm tính đạo đức của chúng ta, cũng không dựa trên hành vi hay thái độ của chúng ta đối với Ngài.

Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu hy sinh. Đức Chúa Trời yêu chúng ta như thế nào? Ngài yêu chúng ta bằng cách ban cho, phục vụ, và hy sinh. Đây là một điểm quan trọng về bản chất của tình yêu chân thật. Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài.

Tình yêu của Đức Chúa Trời có giá trị cao quý. Vì yêu thương, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Con duy nhất của Ngài. Đức Chúa Trời đã trả giá cao nhất để chúng ta có thể hưởng được tình yêu của Ngài.

Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu trong mối liên hệ cá nhân. Tình yêu của Chúa không phải là ý niệm trừu tượng, không phải là một tư tưởng triết học hay thần học. Tình yêu của Đức Chúa Trời được biểu hiện qua thân vị của Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Ngài đã đến trần gian này để ban tình yêu của Đức Chúa Cha cho chúng ta, từng người một.

Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. Chúa yêu thương mọi người, và bất cứ ai cũng đều hưởng được tình yêu của Ngài khi tin nhận Con Độc Sinh của Ngài làm Chúa Cứu Thế của mình.

Tình yêu của Đức Chúa Trời giải cứu tội nhân khỏi sự chết mất. Mọi người đáng bị hư mất đời đời, nhưng tình yêu Chúa giải thoát những người nhận biết và tin tình yêu của Ngài khỏi tình trạng khốn khổ đời đời của con người tội lỗi.

Tình yêu của Đức Chúa Trời đem lại sự sống đời đời. Tình yêu và sự sống đi đôi với nhau. Hưởng được tình yêu của Đức Chúa Trời là hưởng được sự sống đời đời trong mối tương quan tốt đẹp với Ngài.

Bạn đã đáp lại tình yêu Đức Chúa Trời dành cho bạn thế nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về tình yêu bao la của Ngài dành cho con. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày vững tin nơi Chúa và yêu Chúa càng hơn.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top