Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2013

Hoatim

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2013

Hê-bơ-rơ 13:9-17
Chớ Quên Làm Việc Lành

 “Đừng quên làm việc thiện và chia sẻ cho người khác, vì đó là những tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời” (câu 16 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: “Ra ngoài trại quân” có nghĩa gì? Thế nào là tôn giáo thật? Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn hết mà bạn dâng cho Ngài là gì?

Một trong những thách thức lớn mà các Cơ Đốc nhân đầu tiên phải đối diện là những lời giảng dạy khác lạ từ những người theo Do Thái giáo (câu 9) là những người muốn đức tin Cơ Đốc phải ở dưới sự kiểm soát của luật Môi-se. Mong muốn tôn giáo phải ở dưới luật lệ và uy quyền của con người là khuynh hướng của lòng người ngày xưa cũng như ngày nay.

Phần Kinh Thánh hôm nay đề cập hai điều liên quan đến vấn đề trên. Thứ nhất, tác giả so sánh bàn thờ trong đền tạm với Chúa Giê-xu (câu 10-14). Ý chính của phần nầy là hệ thống dâng sinh tế trong thời Cựu Ước không thể chuộc tội hoàn toàn, nhưng của lễ dâng một lần đủ cả của Chúa Giê-xu làm được điều nầy. Đối với Cơ Đốc nhân gốc Do Thái, “ra ngoài trại quân” (câu 13) là rời Giê-ru-sa-lem, bỏ tôn giáo cũ, tài sản và sự an toàn. Tất cả ai theo Chúa Giê-xu đều phải “ra khỏi trại quân,” nghĩa là phải bỏ tôn giáo cũ, phong tục cũ và đời sống cũ để bắt đầu nếp sống mới trong Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Mác 8:34).

Thứ hai, tác giả mô tả một vài đặc điểm trong sự thờ phượng của Hội Thánh. Vì Chúa Giê-xu đã chết thay chúng ta trên cây thập tự nên không cần đến máu của sinh tế, nhưng vẫn còn những của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là sự chúc tụng Chúa, những việc lành và chia sẻ cho người khác (câu 15, 16). Đây có phải là đặc điểm trong Hội Thánh địa phương của bạn và của đời sống bạn không? Tôn giáo thật không phải là dâng sinh tế bằng các con sinh, mà là làm việc lành và cứu giúp người khác (Gia-cơ 1:27). Sinh tế mà Đức Chúa Trời vui nhận là lòng yêu thương, biết ơn và sự trung tín. Điều quan trọng và hơn hẳn những điều nói trên là chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Đây là của lễ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn hết, vì khi dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ dâng cho Ngài mọi điều khác nữa.

Hôm nay, có việc lành nào của bạn như là của lễ dâng lên Chúa? Của lễ nào bạn dâng lên Đức Chúa Trời làm Ngài vui lòng nhất?

Lạy Chúa, nguyện cách ăn nết ở của con đẹp lòng Ngài và bởi ơn của Ngài, xin giúp con làm nhiều việc ngay lành hơn trước.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top