Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2013

Hoa_11

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2013

Thi Thiên 67:1-7
Niềm Tin Toàn Cầu

“Lạy Ðức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Chúa! Nguyện muôn dân chúc tụng Ngài!” (câu 3 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cầu nguyện xin Chúa ban phước cho ai? Ðể làm gì? Bạn thường cầu nguyện xin Chúa ban phước cho ai? Lời cầu nguyện trong Thi Thiên này nhắc nhở bạn điều gì?

Ðại Mệnh Lệnh không phải là khởi đầu của lệnh truyền giáo. Nhiều thế kỷ trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Ðức Chúa Trời đã tuyên bố ý định ban phước cho mọi dân tộc qua ông Áp-ra-ham và dòng dõi ông – dân tộc Ít-ra-ên: “Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước” (Sáng Thế Ký 12:3b). Sự kêu gọi ông Áp-ra-ham diễn ra sau câu chuyện về tháp Ba-bên, mô tả các dân tộc trên đất chịu phán xét, tản ra và chia rẽ trong sự ngờ vực và không thông hiểu nhau. Tuy nhiên, sự phán xét này không phải là lời cuối cùng của Ðức Chúa Trời. Thông qua ông Áp-ra-ham, Ngài hứa ban phước cho mọi dân tộc, và họ phải hiệp một dưới sự cai trị của Ðức Chúa Trời. Lời hứa này được tái xác nhận trong Tân Ước.

Thi Thiên này là lời cầu nguyện cho lời hứa với ông Áp-ra-ham được thực hiện, và khi Ðức Chúa Trời ban phước cho con dân Ngài, người ta sẽ nhìn thấy và đến để chính họ kinh nghiệm ơn phước trong sự cai trị của Ngài.

Lời mở đầu của Thi Thiên này lặp lại lời chúc phước mà các thầy tế lễ được truyền phải chúc phước người Ít-ra-ên (Dân Số Ký 6:22-27). Những điều ông A-rôn cầu nguyện cho Ít-ra-ên, Ít-ra-ên cầu nguyện cho các dân tộc trên thế giới. Ðây là ý nghĩa của “một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh” (Xuất Ai Cập 19:6), và điều này cũng được áp dụng cho Hội Thánh. Chúng ta phải cầu nguyện để các dân tộc được chữa lành, để Chúa gìn giữ và dẫn dắt họ, để họ nhận biết tình yêu của Chúa và dâng đời mình cho Ngài.

Nếu bạn biết ai đang phục vụ Chúa ở nơi xa lạ với họ, hãy cầu nguyện để qua họ, tình yêu Chúa được bày tỏ và nhiều người trở lại tin nhận Ngài.

Lạy Chúa, xin ban phước đặc biệt trên những người đang phục vụ Ngài ở khắp nơi trên thế giới. Xin cho những công khó của họ được kết quả. Xin gìn giữ và dẫn dắt họ.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top