Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2013

River

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2013

 1 Các Vua 3:4-15
Khôn Ngoan và Giàu Có

 “Ðức Chúa Trời phán với vua: “Vì con đã xin điều này mà không xin cho con được sống lâu hay giàu có, cũng không xin mạng sống của những kẻ thù con, nhưng xin sự khôn sáng để xét xử thích đáng, nên Ta làm theo điều con xin. Ta ban cho con tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước con không ai bằng và sau con cũng sẽ không ai sánh kịp” (câu 11, 12 BTTHÐ)

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cầu xin Chúa điều gì? Ðức Chúa Trời hứa gì với Vua Sa-lô-môn? Vì sao? Vua Sa-lô-môn làm gì sau khi nhận được lời hứa của Chúa? Bạn đã cầu xin với Chúa điều gì cho chính mình? Chúa hứa gì với bạn và bạn sẽ làm gì sau lời hứa của Ngài?

Theo luật pháp của Ðức Chúa Trời, người Ít-ra-ên chỉ được dâng của lễ ở những nơi quy định. Việc này là để ngăn chặn dân chúng không được thiết lập các phương cách thờ phượng riêng và không cho tập tục ngoại giáo len lỏi vào sự thờ phượng của họ. Nhưng nhiều người Ít-ra-ên, kể cả Vua Sa-lô-môn lại dâng các của lễ trên các đồi núi chung quanh đó. Vua Sa-lô-môn yêu mến Chúa, nhưng hành động này là tội, vi phạm đưa các của lễ ra khỏi sự chăm sóc của các thầy tế lễ và những người phục vụ trung tín với Ðức Chúa Trời, mở đường cho tà giáo liên kết vào các của lễ ấy. Ðức Chúa Trời hiện ra và ban cho Vua Sa-lô-môn sự khôn ngoan, nhưng chỉ vào ban đêm, chứ không phải lúc dâng của lễ. Ðức Chúa Trời khen lời cầu nguyện của ông, nhưng không nhận của lễ.

Khi Chúa hiện ra với Vua Sa-lô-môn trong giấc chiêm bao và hỏi ông xin điều gì thì Ngài sẽ ban cho. Ông đã cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để lãnh đạo giỏi và đưa ra những quyết định đúng hầu làm tốt công việc giao cho mình chứ không xin Ðức Chúa Trời làm thay mình. Vua Sa-lô-môn cầu xin sự khôn ngoan chứ không xin giàu có. Lời cầu xin của ông đẹp lòng Ðức Chúa Trời, không những Ngài ban sự khôn ngoan, mà còn ban cho ông thêm nhiều của cải và được sống lâu nữa. Khi Vua Sa-lô-môn thức dậy, ông lập tức trở về Giê-ru-sa-lem dâng của lễ lên Chúa để kỷ niệm biến cố quan trọng này.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường cầu xin Chúa tiếp trợ nhu cầu vật chất; xin Chúa làm điều này điều nọ cho chúng ta, nhưng mấy ai trong chúng ta cầu xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan để biết cách sống như thế nào cho đẹp ý Ngài? Xin đừng cầu xin Chúa làm thay cho chúng ta điều mà Ngài muốn làm qua trung gian chúng ta. Hãy cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để chúng ta biết phải làm gì, và có sự can đảm để làm trọn những công việc mà Ngài giao cho mình.

Chúa không hứa ban nhiều của cải cho những người theo Ngài, nhưng Ngài vẫn ban đầy đủ nhu cầu để chúng ta làm ích lợi cho sự công chính của Ngài và góp phần mở mang vương quốc Chúa (Ma-thi-ơ 6:31-33). Hướng lòng vào của cải đời này khiến chúng ta mất sự bình an và thoœa lòng, vì tất cả đều tạm và chóng tàn. Vì vậy, hãy đặt Chúa làm trọng tâm của đời sống mình, Chúa là tất cả trong cuộc đời mình, chắc chắn Ngài sẽ làm thoœa mãn các nhu cầu sâu xa nhất của mỗi chúng ta.

Nếu cho bạn chọn khôn ngoan hoặc giàu có, bạn sẽ chọn điều gì? Tại sao?

Lạy Chúa, xin cho con biết tìm kiếm sự khôn ngoan từ Ngài, đặt Ngài làm chủ của đời sống con, xin cho con yêu mến Ngài hơn tất cả những của cải ở đời này vì Ngài là tất cả của cuộc đời con.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top