Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2013

Sunrise

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2013

1 Sử Ký 29:1-20
Sự Giàu Có Ðến Từ Chúa

“Cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người” (câu 12 BTTHÐ)

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ða-vít đã nêu cho lãnh đạo Ít-ra-ên và dân chúng tấm gương tuyệt vời nào? Hiệu quả như thế nào? Lời cầu nguyện của Vua Ða-vít trong câu 10-13 nói lên điều gì về Ðức Chúa Trời? Sự giàu có hoặc vinh quang của bạn đến từ đâu? Bạn sẽ làm gì với sự giàu có hoặc vinh quang ấy?

Sau những năm chinh chiến và bình định đất nước, Vua Ða-vít đã tận hiến những năm cuối đời mình cho việc chuẩn bị vật liệu để xây dựng đền thờ Ðức Chúa Trời, dù ông biết mình sẽ không sống đến khi đền thờ được xây dựng. Bước kế tiếp là Vua Ða-vít lấy tài sản riêng dâng cho đền thờ (câu 3). Sau đó, ông kêu gọi mọi người hết lòng đóng góp vào việc dâng hiến. Gương của Vua Ða-vít đã cảm động nhiều người dâng hiến lên Chúa một cách hết lòng. Vua Ða-vít đã hành động trước, nêu gương cho mọi người thấy (câu 2-5a), rồi họ đáp ứng lời kêu gọi của vua (câu 5b-9). Vua Ða-vít nhận biết “mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa” (câu 14). Chúa là Ðấng Tiếp Trợ lớn nhất của mọi người. Vua Ða-vít nhận thấy rằng “các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, không mong ở lâu được” (câu 15). Người nào tích lũy của cải trên đất là ngu muội. Cách duy nhất để giữ của cải lâu dài là dâng hiến và ban cho rời rộng, vì sau đó chúng ta sẽ nhận được phần thưởng trên thiên đàng.

Thật vậy, mọi phước hạnh cùng những gì chúng ta đang có đều đến từ Chúa. Chúa ban cho mọi thứ trên đời này không phải để riêng chúng ta hưởng thụ, nhưng Chúa muốn chúng ta dự phần vào việc phục vụ Chúa, cùng xây dựng vương quốc của Ngài. Vua Ða-vít biết: “Chúa dò xét lòng người ta, và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng.” Chúa không lượng giá của dâng trên giá trị bề ngoài của nó, Ngài đánh giá tấm lòng sẵn sàng của người dâng hiến. Vua Ða-vít “cứ theo sự ngay thẳng của lòng mình mà vui lòng dâng” lên Chúa. Sự dâng hiến của ông là một biểu hiện thực tế của tình yêu ông dành cho Chúa.

Chúng ta thể hiện tình yêu của mình dành cho Chúa như thế nào? Có thái độ nào trong việc dâng hiến lên Chúa? Chúng ta cần nhớ, dâng hiến không phải là bổn phận, nhưng là đặc ân Chúa ban cho.

Tạ ơn Chúa về sự ban cho dư dật của Ngài. Xin nhắc nhở con biết tất cả những gì con đang có đều đến từ Ngài. Xin cho con biết ơn Ngài và biết dự phần trong sự phục vụ Ngài qua việc dâng hiến.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top