Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2013

Thong

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2013

Rô-ma 8:5-17
Chọn Sống theo Chúa Thánh Linh

 “Thật vậy, anh chị em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: A-ba! Cha!” (câu 15 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người sống theo xác thịt sẽ nhận hậu quả nào? Luật Thánh Linh Sự Sống tác động trên những ai và đem lại ích lợi nào? Làm thế nào luật đó hành động giúp ta được? Phải làm gì để được kinh nghiệm điều đó?

Những giờ phút cuối ở cùng các sứ đồ trước khi chịu treo thân trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã để lại cho các môn đệ của Ngài, cũng như cho chúng ta lời hứa tuyệt vời: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Chân Lý, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi, và sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14:16-17). Từ lời hứa nầy, những người chọn đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu đều kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Luật Thánh Linh sự sống làm công tác hướng dẫn và ban năng lực, nhưng không ràng buộc như luật của tội lỗi và sự chết. Sứ đồ Phao-lô giúp chúng ta phân tích kết quả nhận lãnh được từ luật sống của Chúa, nhưng mỗi người phải quyết định có để cho Chúa hành động trong mình hay không. “Chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an… Những người sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời” (câu 6, 8). Nên nhớ, sống theo xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời và sẽ chết.

Một người để tâm trí chọn sống theo Chúa Thánh Linh là tự khẳng định mình thuộc về Chúa, và Chúa Thánh Linh bảo đảm người ấy được sống bằng cách làm chết khuynh hướng tội lỗi trong người. Vì luật của tội lỗi và sự chết ràng buộc, nên không một ai có khả năng tự tu sửa mình nếu không bởi Linh của Đức Chúa Trời hành động; đó chính là điểm sai lầm và thất bại của các tôn giáo phát xuất từ loài người. Khi một người nói: ‘Tôn giáo nào cũng tốt,’ người đó không hiểu mọi tôn giáo đều dạy làm điều lành, nhưng không tôn giáo nào cung cấp khả năng đó cho con người. Ngược lại, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong một người, không những chỉ dạy người đó hiểu điều đáng làm, mà còn hành động bên trong người, nên Ngài bảo đảm cho người ấy được sự sống và bình an.

Chính Chúa Thánh Linh cất bỏ cảm giác xa lạ, lòng sợ hãi, làm sống lại mối quan hệ của một người với Đấng Tạo Hóa, và xác nhận cho người đó quyền làm con Đức Chúa Trời, đồng thời cũng là người được thừa hưởng vinh quang với Đấng Cơ Đốc. Tất cả sự mầu nhiệm nầy không thể đến từ một tâm trí tăm tối, xa cách Đức Chúa Trời được. Vì thế, Cơ Đốc nhân nào không “dâng chính thân thể mình” để được “biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình” (Rô-ma 12:1-2) thì không bao giờ kinh nghiệm được quyền năng của Luật Thánh Linh Sự Sống hành động trong mình. Những điều nầy không thể có được do sinh ra trong gia đình Cơ Đốc, hoặc đi nhà thờ lâu năm, hoặc giữ những nghi lễ truyền thống trong tổ chức giáo hội. Mỗi tín hữu phải trang bị cho mình tâm trí sống theo Thánh Linh, thì mới có khả năng không còn muốn sống theo xác thịt nữa nhưng phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời vậy.

Luật tội lỗi và sự chết có còn đeo đuổi cuộc đời bạn không? Bạn kinh nghiệm thế nào về Luật Thánh Linh Sự Sống? Được biến hóa bởi sự đổi mới tâm linh của bạn đã đạt đến mức độ nào?

Lạy Chúa, con quyết định sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Xin Chúa tiếp tục biến đổi con, để bông trái sự sống và bình an được bày tỏ cho mọi người trông thấy, và hơn hết để Cha đẹp lòng.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top