Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2013

River

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2013

Hê-bơ-rơ 12:1-17
Nỗ Lực Sống Hòa Bình và Thánh Khiết

 “Hãy cố gắng sống hòa hảo với mọi người và phải thánh khiết, vì nếu không thánh khiết thì không ai được thấy Chúa” (14 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự sửa phạt có thật cần thiết cho Cơ Ðốc nhân không? Tại sao? Ai là “Người” sẽ sửa phạt chúng ta? Người giúp chúng ta thế nào trong sự luyện tập? Câu 12 và 13 đưa chúng ta vào bổn phận nào? Hai điều mà Cơ Ðốc nhân phải đạt được là gì? Nhờ đâu mà bạn đạt được hai điều đó?

Trong chương 11, chúng ta được khích lệ sống bởi đức tin dù thế gian chống đối. Ðây là sự đấu tranh với những điều ở bên ngoài để giữ vững đức tin. Giờ đây, tác giả nói đến sự đấu tranh bên trong chúng ta để không vi phạm các chuẩn mực của Ðức Chúa Trời. Khởi đầu chương 12, tác giả khuyên chúng ta cẩn thận không chệch bước, không bỏ cuộc, nhắm mục đích mà chạy, vì đường chạy của chúng ta khá gian nan, nhưng đích chúng ta nhắm đến rất cao trọng: Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ðây là chỗ giúp chúng ta trở nên người mà Ðức Chúa Trời muốn.

Ðể đạt mục đích chúng ta sẽ được huấn luyện, kỷ luật, sửa phạt. Cơ Ðốc nhân nào cũng chịu sửa phạt, vì ngay bước đầu tiên, chúng ta phải chống lại với tội lỗi (câu 4). Chúng ta nên tạ ơn Ðức Chúa Trời vì Ngài sử dụng những sai lầm và thất bại giúp chúng ta học tập những điều mà không phương cách nào khác giúp chúng ta học tập tốt hơn, vì sau sự sửa phạt chúng ta được “dự phần trong sự thánh khiết của Ngài” (câu 10) và chúng ta sinh bông trái của sự công chính và sự bình an (câu 11). Ðiều vui mừng cảm tạ hơn nữa vì Ðấng sửa phạt chúng ta là Cha yêu thương của chúng ta, Ngài sửa phạt, uốn nắn để chúng ta ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn. Và những rèn luyện đó giúp chúng ta vững mạnh để làm tròn bổn phận với anh chị em mình “giúp đầu gối họ vững mạnh và làm bằng đường thẳng cho chân của họ” (câu 12-13).

Kế tiếp, tác giả hướng chúng ta đến hai điều cần nỗ lực để đạt cho bằng được.

Thứ nhất, phải nỗ lực sống hòa thuận với người khác (câu 14). Dù thực tế cho thấy không thể sống hòa hảo với mọi người, vì một số người sẽ chống đối chỉ vì đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu, nhưng về phần chúng ta phải cố hết sức mình để thuận hòa với mọi người. Nếu chúng ta gắng sức để sống thuận hòa với người không tin Chúa, thì không lý do gì chúng ta lại không nỗ lực sống hòa hảo với anh chị em cùng đức tin của mình (Ê-phê-sô 4:3).

Thứ hai, phải nỗ lực để ngày càng trở nên thánh khiết hơn (câu 14). Bởi ơn Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta và bởi Thánh Linh Ngài, chúng ta ngày càng sống thánh khiết hơn. Bởi vâng theo Lời Ðức Chúa Trời, chúng ta giữ mình trong sự thánh khiết, Chúa dạy: “Hãy biệt mình ra thánh và phải thánh, vì Ta là thánh” (Lê-vi Ký 11:44 BTTHÐ). “Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8).

Bạn sống thuận hòa với mọi người cách nào? Giữa thế gian tội lỗi làm sao chúng ta sống đời sống thánh khiết?

Lạy Chúa, xin giúp con sống nếp sống hòa hảo, thánh khiết ngày càng hơn. Xin Lời Ngài và Thánh Linh Ngài cứ thanh tẩy đời sống con, giúp con sống ngay lành, trong sạch mỗi ngày.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top