Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 4

Ngày Thứ Sáu Tốt Lành

Bible Text: Giăng 13-15 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

Lễ Lá

Bible Text: Mác 11:1-11 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Những Lời Cuối Của Chúa Trên Thập Tự

Bible Text: Lu-ca 23:26-46; Giăng 19:17-37; Ma-thi-ơ 27:32-56 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Thập Tự Giá

Bible Text: I Cô-rinh-tô 1:18-25 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Người Mới

Bible Text: Rô-ma 7:1-24 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Thọ

Bible Text: Sáng Thế Ký 5:1-32 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Năm Mới, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Phước

Bible Text: Thi Thiên 32 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Thời Gian

Bible Text: Sáng Thế Ký 8:13-14 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Đức Chúa Jesus Giáng Sinh

Bible Text: Sáng Thế Ký 3:14-25; Lu-ca 1:26-38; Ma-thi-ơ 1:18-25 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:21-23 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top