Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Bible Text: Ma-thi-ơ 26:36-56; 27-11-55 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Lễ Thương Khó

Bài Giảng: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-56; 27-11-55
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Chúa Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê
(Mác 14:32-42; Lu 22:39-46)

36. Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đi với họ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài nói với các môn đồ, “Hãy ngồi đây trong khi Ta lại đằng kia cầu nguyện.” 37. Ngài đem Phi-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê theo, rồi Ngài bắt đầu buồn rầu và sầu não.

38. Ngài nói với họ, “Linh hồn Ta buồn bã gần chết. Hãy ở đây và thức canh với Ta.”

39. Ngài đi xa hơn một quãng nữa, sấp mình xuống đất, và cầu nguyện rằng, “Lạy Cha của con, nếu có thể được, xin cho chén nầy qua khỏi con; nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.”

40. Sau đó Ngài trở lại chỗ các môn đồ và thấy họ đang ngủ. Ngài nói với Phi-rơ, “Thế thì các ngươi không thể thức canh với Ta một giờ sao? 41. Hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”

42. Ngài lại đi lần thứ hai và cầu nguyện, “Lạy Cha của con, nếu chén nầy không thể qua khỏi con, mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên.”

43. Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đồ vẫn còn ngủ, vì mắt họ đã nặng trĩu quá rồi,

44. Ngài rời họ một lần nữa, đi cách ra một khoảng, và cầu nguyện lần thứ ba. Ngài cũng cầu nguyện như lần trước.

45. Sau đó Ngài trở lại với các môn đồ và nói, “Bây giờ mà các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ư? Nầy, giờ đã đến, Con Người sẽ bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi. 46. Hãy đứng dậy, chúng ta đi. Nầy, kẻ phản Ta đã đến.”

Chúa Phó Mình Cho Kẻ Ác
(Mác 14:43-50; Lu 22:47-53; Gg 18:3-12)

47. Khi Ngài còn đang nói thì Giu-đa, một trong mười hai môn đồ, tiến đến; hắn dẫn theo một đám đông với gươm giáo gậy gộc do các trưởng tế và các trưởng lão trong dân sai đi.

48. Trước đó, tên phản bội đã cho họ một ám hiệu, “Hễ người nào tôi ôm hôn, các ông hãy bắt ngay người ấy.” 49. Lập tức hắn đến gần Ðức Chúa Jesus và nói, “Chào Thầy,” rồi hắn ôm hôn Ngài.

50. Ðức Chúa Jesus nói với hắn, “Bạn ơi, bạn đến đây để làm gì hãy làm đi.” Bấy giờ chúng đến gần, tra tay trên Ðức Chúa Jesus, và bắt Ngài.

51. Kìa, một trong những người đang ở với Ðức Chúa Jesus vung tay rút gươm của mình ra và chém một đầy tớ của vị thượng tế, chặt đứt vành tai người ấy.

52. Ðức Chúa Jesus phán với người ấy, “Hãy tra gươm ngươi vào vỏ, vì ai sử dụng gươm sẽ chết bằng gươm. 53. Ngươi không nghĩ rằng Ta có thể cầu xin Cha Ta, và Ngài sẽ lập tức sai hơn mười hai đạo thiên binh đến sao? 54. Nhưng nếu thế, làm sao điều Kinh Thánh chép phải xảy ra như thế nầy có thể được ứng nghiệm?”

55. Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với đám đông, “Sao các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt Ta như bắt trộm cướp vậy? Hằng ngày Ta ngồi giảng dạy trong đền thờ mà các ngươi không bắt Ta. 56. Nhưng tất cả những điều nầy phải xảy ra, để lời các đấng tiên tri đã nói trước trong Kinh Thánh được ứng nghiệm.” Bấy giờ tất cả môn đồ Ngài đều bỏ Ngài mà trốn hết.
Chúa Chịu Ðóng Ðinh
(Mác 15:21-32; Lu 23:26-43; Gg 19:17-27)

32. Khi chúng đi ra, chúng gặp một người ở Sy-ren tên là Si-môn. Chúng bắt ông vác cây thập tự của Ngài.

33. Khi chúng đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, tức Ðồi Sọ, 34. chúng cho Ngài uống rượu pha mật đắng. Ngài nếm nhưng không uống.

35. Sau khi đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự, chúng bắt thăm để chia nhau y phục Ngài, 36. rồi ngồi đó canh giữ Ngài.

37. Phía trên đầu Ngài, chúng treo một bảng ghi án Ngài rằng: ÐÂY LÀ JESUS, VUA DÂN DO-THÁI.

38. Cũng có hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài; một tên bên phải và một tên bên trái.

39. Những ai qua lại đều mỉa mai Ngài, lắc đầu, 40. và nói, “Ông là người muốn phá đền thờ và xây lại trong ba ngày đấy à. Hãy cứu lấy ông đi! Nếu ông là Con Ðức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi.”

41. Tương tự, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài, 42. “Hắn đã cứu được người khác mà không cứu được chính mình. Hắn là Vua của I-sơ-ra-ên đấy mà. Bây giờ nếu hắn xuống khỏi cây thập tự được, chúng ta sẽ tin hắn ngay. 43. Hắn tin cậy Ðức Chúa Trời thì bây giờ hãy để Ngài cứu hắn nếu Ngài muốn cứu hắn, vì hắn đã nói, ‘Ta là Con Ðức Chúa Trời.’”

44. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh cùng chỗ với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.

Chúa Chết
(Mác 15:33-41; Lu 23:44-49; Gg 19:28-30)

45. Từ mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều, cả xứ đều tối tăm mù mịt.

46. Vào khoảng ba giờ chiều, Ðức Chúa Jesus kêu lớn tiếng, “Ê-li! Ê-li! Lê-ma Sa-bách-tha-ni?” Nghĩa là, “Ðức Chúa Trời của con ôi! Ðức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”

47. Có mấy người đứng gần đó nghe thế bèn nói, “Hắn đang gọi Ê-li-gia.”

48. Một người trong bọn họ vội chạy lấy một miếng xốp, thấm đầy dấm, buộc vào đầu cây sậy, và đưa cho Ngài uống.

49. Nhưng những người khác lại bảo, “Cứ để vậy, xem Ê-li-gia có đến cứu hắn không.”

50. Bấy giờ Ðức Chúa Jesus kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

51. Kìa, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai, từ trên xuống dưới. Ðất rung, đá nứt, 52. các mồ mả mở ra, và thây của nhiều thánh đồ đã an giấc sống lại. 53. Sau khi Ngài đã sống lại, họ ra khỏi phần mộ, vào trong thành thánh, và hiện ra cho nhiều người.

54. Bấy giờ viên đại đội trưởng và quân lính ở với ông để canh giữ Ðức Chúa Jesus thấy động đất và những việc đã xảy ra, họ rất sợ hãi và nói, “Người nầy quả thật là Con Ðức Chúa Trời.”

55. Cũng có nhiều phụ nữ ở đó; họ đứng từ xa mà nhìn. Họ đã từ Ga-li-lê đi theo Ðức Chúa Jesus để phục vụ Ngài. 56. Trong số những người ấy có Ma-ry Mạc-đa-len, Ma-ry mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ của các con Xê-bê-đê.

April 1, 2001 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 26:36-56; 27-11-55 |

Series:

Bài Giảng: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-56; 27-11-55
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Chúa Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê
(Mác 14:32-42; Lu 22:39-46)

36. Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đi với họ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài nói với các môn đồ, “Hãy ngồi đây trong khi Ta lại đằng kia cầu nguyện.” 37. Ngài đem Phi-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê theo, rồi Ngài bắt đầu buồn rầu và sầu não.

38. Ngài nói với họ, “Linh hồn Ta buồn bã gần chết. Hãy ở đây và thức canh với Ta.”

39. Ngài đi xa hơn một quãng nữa, sấp mình xuống đất, và cầu nguyện rằng, “Lạy Cha của con, nếu có thể được, xin cho chén nầy qua khỏi con; nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.”

40. Sau đó Ngài trở lại chỗ các môn đồ và thấy họ đang ngủ. Ngài nói với Phi-rơ, “Thế thì các ngươi không thể thức canh với Ta một giờ sao? 41. Hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”

42. Ngài lại đi lần thứ hai và cầu nguyện, “Lạy Cha của con, nếu chén nầy không thể qua khỏi con, mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên.”

43. Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đồ vẫn còn ngủ, vì mắt họ đã nặng trĩu quá rồi,

44. Ngài rời họ một lần nữa, đi cách ra một khoảng, và cầu nguyện lần thứ ba. Ngài cũng cầu nguyện như lần trước.

45. Sau đó Ngài trở lại với các môn đồ và nói, “Bây giờ mà các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ư? Nầy, giờ đã đến, Con Người sẽ bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi. 46. Hãy đứng dậy, chúng ta đi. Nầy, kẻ phản Ta đã đến.”

Chúa Phó Mình Cho Kẻ Ác
(Mác 14:43-50; Lu 22:47-53; Gg 18:3-12)

47. Khi Ngài còn đang nói thì Giu-đa, một trong mười hai môn đồ, tiến đến; hắn dẫn theo một đám đông với gươm giáo gậy gộc do các trưởng tế và các trưởng lão trong dân sai đi.

48. Trước đó, tên phản bội đã cho họ một ám hiệu, “Hễ người nào tôi ôm hôn, các ông hãy bắt ngay người ấy.” 49. Lập tức hắn đến gần Ðức Chúa Jesus và nói, “Chào Thầy,” rồi hắn ôm hôn Ngài.

50. Ðức Chúa Jesus nói với hắn, “Bạn ơi, bạn đến đây để làm gì hãy làm đi.” Bấy giờ chúng đến gần, tra tay trên Ðức Chúa Jesus, và bắt Ngài.

51. Kìa, một trong những người đang ở với Ðức Chúa Jesus vung tay rút gươm của mình ra và chém một đầy tớ của vị thượng tế, chặt đứt vành tai người ấy.

52. Ðức Chúa Jesus phán với người ấy, “Hãy tra gươm ngươi vào vỏ, vì ai sử dụng gươm sẽ chết bằng gươm. 53. Ngươi không nghĩ rằng Ta có thể cầu xin Cha Ta, và Ngài sẽ lập tức sai hơn mười hai đạo thiên binh đến sao? 54. Nhưng nếu thế, làm sao điều Kinh Thánh chép phải xảy ra như thế nầy có thể được ứng nghiệm?”

55. Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với đám đông, “Sao các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt Ta như bắt trộm cướp vậy? Hằng ngày Ta ngồi giảng dạy trong đền thờ mà các ngươi không bắt Ta. 56. Nhưng tất cả những điều nầy phải xảy ra, để lời các đấng tiên tri đã nói trước trong Kinh Thánh được ứng nghiệm.” Bấy giờ tất cả môn đồ Ngài đều bỏ Ngài mà trốn hết.

Chúa Chịu Ðóng Ðinh
(Mác 15:21-32; Lu 23:26-43; Gg 19:17-27)

32. Khi chúng đi ra, chúng gặp một người ở Sy-ren tên là Si-môn. Chúng bắt ông vác cây thập tự của Ngài.

33. Khi chúng đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, tức Ðồi Sọ, 34. chúng cho Ngài uống rượu pha mật đắng. Ngài nếm nhưng không uống.

35. Sau khi đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự, chúng bắt thăm để chia nhau y phục Ngài, 36. rồi ngồi đó canh giữ Ngài.

37. Phía trên đầu Ngài, chúng treo một bảng ghi án Ngài rằng: ÐÂY LÀ JESUS, VUA DÂN DO-THÁI.

38. Cũng có hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài; một tên bên phải và một tên bên trái.

39. Những ai qua lại đều mỉa mai Ngài, lắc đầu, 40. và nói, “Ông là người muốn phá đền thờ và xây lại trong ba ngày đấy à. Hãy cứu lấy ông đi! Nếu ông là Con Ðức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi.”

41. Tương tự, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài, 42. “Hắn đã cứu được người khác mà không cứu được chính mình. Hắn là Vua của I-sơ-ra-ên đấy mà. Bây giờ nếu hắn xuống khỏi cây thập tự được, chúng ta sẽ tin hắn ngay. 43. Hắn tin cậy Ðức Chúa Trời thì bây giờ hãy để Ngài cứu hắn nếu Ngài muốn cứu hắn, vì hắn đã nói, ‘Ta là Con Ðức Chúa Trời.’”

44. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh cùng chỗ với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.

Chúa Chết
(Mác 15:33-41; Lu 23:44-49; Gg 19:28-30)

45. Từ mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều, cả xứ đều tối tăm mù mịt.

46. Vào khoảng ba giờ chiều, Ðức Chúa Jesus kêu lớn tiếng, “Ê-li! Ê-li! Lê-ma Sa-bách-tha-ni?” Nghĩa là, “Ðức Chúa Trời của con ôi! Ðức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”

47. Có mấy người đứng gần đó nghe thế bèn nói, “Hắn đang gọi Ê-li-gia.”

48. Một người trong bọn họ vội chạy lấy một miếng xốp, thấm đầy dấm, buộc vào đầu cây sậy, và đưa cho Ngài uống.

49. Nhưng những người khác lại bảo, “Cứ để vậy, xem Ê-li-gia có đến cứu hắn không.”

50. Bấy giờ Ðức Chúa Jesus kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

51. Kìa, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai, từ trên xuống dưới. Ðất rung, đá nứt, 52. các mồ mả mở ra, và thây của nhiều thánh đồ đã an giấc sống lại. 53. Sau khi Ngài đã sống lại, họ ra khỏi phần mộ, vào trong thành thánh, và hiện ra cho nhiều người.

54. Bấy giờ viên đại đội trưởng và quân lính ở với ông để canh giữ Ðức Chúa Jesus thấy động đất và những việc đã xảy ra, họ rất sợ hãi và nói, “Người nầy quả thật là Con Ðức Chúa Trời.”

55. Cũng có nhiều phụ nữ ở đó; họ đứng từ xa mà nhìn. Họ đã từ Ga-li-lê đi theo Ðức Chúa Jesus để phục vụ Ngài. 56. Trong số những người ấy có Ma-ry Mạc-đa-len, Ma-ry mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ của các con Xê-bê-đê.

Sermon Topics:

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top