Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 5

Nguồn Gốc Của Mọi Vấn Đề

Bible Text: Sáng Thế Ký 3:1-25 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống, Tội Lỗi ...

Read more

Sự Sáng Tạo Con Người

Bible Text: Sáng Thế Ký 2:1-25 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Công Việc Của Đức Thánh Linh

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Thánh Linh ...

Read more

Khởi Đầu Của Hội Thánh

Bible Text: Công Vụ 1:7-2:47 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Đức Thánh Linh

Bible Text: Công Vụ 1:1-5 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Thánh Linh ...

Read more

Chúa Phục Sinh

Bible Text: Lu-ca 27 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Ngày Thứ Sáu Tốt Lành

Bible Text: Giăng 13-15 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

Lễ Lá

Bible Text: Mác 11:1-11 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Những Lời Cuối Của Chúa Trên Thập Tự

Bible Text: Lu-ca 23:26-46; Giăng 19:17-37; Ma-thi-ơ 27:32-56 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Thập Tự Giá

Bible Text: I Cô-rinh-tô 1:18-25 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top