Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 3

Tri Thức và Niềm Tin

Bible Text: Ma-thi-ơ 2:1-15 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Ký Thuật Về Chúa Giáng Sinh

Bible Text: Lu-ca 1:26-38; 2:1-7; Ma-thi-ơ 1:18-25 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Giáng Sinh ...

Read more

Thử Thách

Bible Text: Sáng Thế Ký 22:1-19 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Tin, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Đức Tin

Bible Text: Sáng Thế Ký 21:1-21 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Tương Giao Với Chúa

Bible Text: Sáng Thế Ký 18:16-33 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Tiếp Đón Chúa

Bible Text: Sáng Thế Ký 18:1-15 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Giao Ước Với Chúa

Bible Text: Sáng Thế Ký 17:1-27 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Đức Chúa Trời Đoái Xem

Bible Text: Sáng Thế Ký 16:1-6 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Lời Hứa

Bible Text: Sáng Thế Ký 15:1-4 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Tuân Giữ Mạng Lệnh Của Chúa

Bible Text: Mác 7 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top