Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Hô-sa-na

Hô-sa-na

Hô-sa-na

Bible Text: Lu-ca 19:29-44 | Preacher: Mục sư Nguyễn Hữu Cương | Series: Phục Sinh | Bài Giảng: Hô-sa-na

Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44
Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Cương

 

Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn
(Mat 21:1-11; Mác 11:1-10; Gg 12:12-19)

28. Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem.

29. Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên là Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ Ngài ra đi 30. và dặn rằng, “Hãy vào làng trước mặt các ngươi. Vừa khi vào làng, các ngươi sẽ thấy một con lừa tơ chưa được ai cỡi cột ở đó; hãy mở dây và dắt nó về đây.  31. Nếu ai hỏi các ngươi, ‘Tại sao các anh mở nó ra?’ các ngươi hãy đáp, ‘Chúa cần dùng nó.’”

32. Hai môn đồ ấy ra đi và gặp y như điều Ngài đã bảo họ.  33. Vừa khi họ mở dây cột con lừa, mấy người chủ con lừa hỏi họ, “Tại sao các anh mở dây cột con lừa nầy ra?”  34. Họ đáp, “Chúa cần dùng nó.”

35. Ðoạn họ dắt con lừa ấy đến Ðức Chúa Jesus. Họ lấy áo choàng của họ trải trên lưng lừa, rồi đỡ Ðức Chúa Jesus cỡi lên. 36. Ngài đi đến đâu, người ta trải áo choàng của mình ra trên đường đến đó.

37. Khi Ngài đến gần và sắp sửa đi xuống Núi Ô-liu, cả đoàn đông môn đồ Ngài bắt đầu lớn tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời cách vui mừng về những việc quyền năng họ đã chứng kiến.  38. Họ tung hô rằng: “Chúc tụng Vua, Ðấng nhân danh Chúa ngự đến! Bình an trên trời và vinh hiển trong nơi chí cao!”

39. Vài người Pha-ri-si trong đám đông nói với Ngài: “Thưa Thầy, xin hãy quở trách các môn đồ của Thầy.”

40. Ngài trả lời họ và nói, “Ta nói với các ngươi, nếu những người ấy nín lặng, đá sẽ tung hô.”

Chúa Khóc về Thành Giê-ru-sa-lem

41. Khi Ngài đến gần thành và thấy thành, Ngài khóc về thành 42. rằng: “Ước gì ngày nay chính ngươi biết những gì đem bình an đến cho ngươi; nhưng bây giờ những điều ấy đã bị che khuất khỏi mắt ngươi. 43. Vì những ngày đến, quân thù của ngươi sẽ đắp lũy chung quanh ngươi, bao vây ngươi, và công phá ngươi tứ phía. 44. Chúng sẽ san bằng ngươi thành bình địa và giết con cái của ngươi sống trong ngươi. Chúng sẽ không chừa một tảng đá nào trên một tảng đá nào, vì ngươi không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng.”

April 4, 1993 ()

Bible Text: Lu-ca 19:29-44 |

Series:

Bài Giảng: Hô-sa-na
Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44
Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Cương
 
Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn
(Mat 21:1-11; Mác 11:1-10; Gg 12:12-19)

28. Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem.

29. Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên là Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ Ngài ra đi 30. và dặn rằng, “Hãy vào làng trước mặt các ngươi. Vừa khi vào làng, các ngươi sẽ thấy một con lừa tơ chưa được ai cỡi cột ở đó; hãy mở dây và dắt nó về đây.  31. Nếu ai hỏi các ngươi, ‘Tại sao các anh mở nó ra?’ các ngươi hãy đáp, ‘Chúa cần dùng nó.’”

32. Hai môn đồ ấy ra đi và gặp y như điều Ngài đã bảo họ.  33. Vừa khi họ mở dây cột con lừa, mấy người chủ con lừa hỏi họ, “Tại sao các anh mở dây cột con lừa nầy ra?”  34. Họ đáp, “Chúa cần dùng nó.”

35. Ðoạn họ dắt con lừa ấy đến Ðức Chúa Jesus. Họ lấy áo choàng của họ trải trên lưng lừa, rồi đỡ Ðức Chúa Jesus cỡi lên. 36. Ngài đi đến đâu, người ta trải áo choàng của mình ra trên đường đến đó.

37. Khi Ngài đến gần và sắp sửa đi xuống Núi Ô-liu, cả đoàn đông môn đồ Ngài bắt đầu lớn tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời cách vui mừng về những việc quyền năng họ đã chứng kiến.  38. Họ tung hô rằng: “Chúc tụng Vua, Ðấng nhân danh Chúa ngự đến! Bình an trên trời và vinh hiển trong nơi chí cao!”

39. Vài người Pha-ri-si trong đám đông nói với Ngài: “Thưa Thầy, xin hãy quở trách các môn đồ của Thầy.”

40. Ngài trả lời họ và nói, “Ta nói với các ngươi, nếu những người ấy nín lặng, đá sẽ tung hô.”

Chúa Khóc về Thành Giê-ru-sa-lem

41. Khi Ngài đến gần thành và thấy thành, Ngài khóc về thành 42. rằng: “Ước gì ngày nay chính ngươi biết những gì đem bình an đến cho ngươi; nhưng bây giờ những điều ấy đã bị che khuất khỏi mắt ngươi. 43. Vì những ngày đến, quân thù của ngươi sẽ đắp lũy chung quanh ngươi, bao vây ngươi, và công phá ngươi tứ phía. 44. Chúng sẽ san bằng ngươi thành bình địa và giết con cái của ngươi sống trong ngươi. Chúng sẽ không chừa một tảng đá nào trên một tảng đá nào, vì ngươi không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng.”

Sermon Topics: ,,

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top