Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 5

Giữ Tấm Lòng

Bible Text: I Sa-mu-ên 16:1-13 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Sự Sống Đời Đời

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Tầm Quan Trọng Của Quyết Định Tin Chúa

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Vì Sao Đức Chúa Jesus Hy Sinh

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Lời Mời Của Chúa

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Linh Hồn

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Bài Học Lịch Sử

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-13 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Lễ Ngũ Tuần, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Trở Về Với Chúa

Bible Text: Lu-ca 15:11-32 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Dâng Hiến Trong Thời Ân Điển

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top