Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 4

Thời Gian

Bible Text: Sáng Thế Ký 8:13-14 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Đức Chúa Jesus Giáng Sinh

Bible Text: Sáng Thế Ký 3:14-25; Lu-ca 1:26-38; Ma-thi-ơ 1:18-25 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Ơn và Phước

Bible Text: Lu-ca 1:26-38; | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Giáng Sinh, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Chúa Bình An

Bible Text: Ê-sai 9:5-6 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Lễ Tạ Ơn

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Bên Kia Cái Chết

Bible Text: Lu-ca 16:19-31 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Câu Chuyện Chúa Kể

Bible Text: Ma-thi-ơ 20:1-16 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Theo Chúa

Bible Text: Mác 1:16-20 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Thiên Tai

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Phước Hạnh Bởi Đức Tin

Bible Text: Sáng Thế Ký 12:1-9 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Tin, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top