Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Lòng Mẹ

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Mother's Day, Phụ Nữ ...

Read more

Gia Tài Của Mẹ

Bible Text: II Ti-mô-thê 1:5 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Mother's Day ...

Read more

Ảnh Hưởng Của Người Mẹ Tin Kính

Bible Text: II Ti-mô-thê 1:3-5 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Mother's Day, Phụ Nữ ...

Read more

Ngày Lễ Mẹ

Bible Text: Châm Ngôn 31 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Mother's Day, Phụ Nữ ...

Read more

Tấm Lòng Người Mẹ

Bible Text: Lu-ca 2:25-51 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Mother's Day Bài Giảng: Tấm Lòng Người Mẹ Kinh Thánh: Lu-ca 2:25-51 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Si-mê-ôn Ca Tụng Chúa 25. Lúc ấy ở Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là một người công chính và tin kính nhiệt thành, ông hằng trông đợi niềm an ủi của dân I-sơ-ra-ên, và Ðức Thánh Linh ngự trên ông.  26. Ông đã được Ðức T ...

Read more

Tuyên Dương Công Đức Của Mẹ

Bible Text: Châm Ngôn 31 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Mother's Day ...

Read more

Mẹ Hiền

Bible Text: I Sa-mu-ên 1:1-28 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Mother's Day ...

Read more

Gương Yêu Thương

Bible Text: I Cô-rinh-tô 13:1-13 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Mother's Day, Tình Yêu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top