Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Đá Biết Nói

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Lễ Phục Sinh, Lễ Thương Khó ...

Read more

Con Đường Thập Giá

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Lễ Thương Khó, Phục Sinh, Thập Tự ...

Read more

Mùa Chay

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Lễ Thương Khó, Phục Sinh ...

Read more

Tiệc Thánh

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Lễ Thương Khó ...

Read more

Tìm Hiểu Lễ Vượt Qua

Preacher: Khuyết Danh | Series: Lễ Thương Khó Bài Giảng: Tìm Hiểu Lễ Vượt Qua Kinh Thánh: Lu-ca 22:7-15 Diển Giả: Khuyết Danh Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua (Mat 26:17-25; Mác 14:12-21; Giăng 13:21-30) 7. Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, 8. Ngài sai Phi-rơ và Giăng đi và dặn, “Hãy đi, chuẩn bị tiệc Lễ Vượt Qua cho chúng ta để chú ...

Read more

Ý Nghĩa Lễ Thương Khó

Bible Text: Lu-ca 22:7-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Lễ Thương Khó ...

Read more

Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Bible Text: Ma-thi-ơ 26:36-56; 27-11-55 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Lễ Thương Khó Bài Giảng: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-56; 27-11-55 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chúa Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê (Mác 14:32-42; Lu 22:39-46) 36. Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đi với họ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài nói với các môn đồ, “Hãy ngồi đây trong khi Ta lại đằng ...

Read more

Chiêm Niệm Trong Mùa Thương Khó

Bible Text: Giăng 19:1-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Lễ Thương Khó ...

Read more

Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó

Bible Text: Giăng 19:17-27 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Lễ Thương Khó Bài Giảng: Hoài Niệm Trong Mùa Thương Khó Kinh Thánh: Giăng 19:17-27 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chúa Chịu Ðóng Ðịnh (Ma-thi-ơ 27:33-44; Mác 15:22-32; Lu-ca 23:33-43) 17. Ngài vác thập tự giá của mình đến nơi gọi là Ðồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha.  18. Tại đó họ đóng đinh Ngài vào cây thập tự. Có hai người ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top