Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Khải Tượng Đổi Mới

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh, Hội Thánh Của Chúa ...

Read more

Khôn Ngoan Hay Dại Dột

Bible Text: I Cô-rinh-tô 3:16-23 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh Của Chúa Sứ Điệp: Khôn Ngoan Hay Dại Dột Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:16-23 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Tôi Con Chúa Là Ðền Thờ 16. Anh chị em chẳng biết rằng anh chị em là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ngự trong anh chị em sao? 17. Nếu ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, Ðức Ch ...

Read more

Hiệp Nhất Trong Chúa

Bible Text: I Cô-rinh-tô 1:10-17 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh Của Chúa, Nếp Sống Của Người Tin Chúa Sứ Điệp: Đồng Tâm Hiệp Nhất Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:10-17 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang   Khuyên Phải Hiệp Một 10. Thưa anh chị em, nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, tôi nài khuyên anh chị em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng để có sự chia rẽ giữa anh chị ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top