Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Hậu Quả Của Ý Riêng

Bible Text: Giô-na 1:1-16 | Preacher: Mục sư Hồ Hiếu Hạ | Series: Giô-na, Nếp Sống Của Người Tin Chúa 1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: 2. Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. 3. Nhưng Giô-na chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một ch ...

Read more

Giô-na – Chương 4

Bible Text: Giô-na 4 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang, Nghiên Cứu Kinh Thánh | Series: Giô-na 1. Bấy giờ Giô-na rất không đẹp lòng, và giận dữ. 2. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, gi ...

Read more

Giô-na – Chương 3

Bible Text: Giô-na 3 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Giô-na, Nghiên Cứu Kinh Thánh 1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: 2. Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. 3. Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Vả, Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi mất ba ngày đường. 4. Giô-na khởi đầu vào trong ...

Read more

Giô-na – Chương 2 – Bài Hát Trong Đêm

Bible Text: Giô-na 2 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Giô-na, Nghiên Cứu Kinh Thánh   1. Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Giô-na; Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. 2. Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, 3. mà rằng: Tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ, tôi kêu la, thì Ngài đã nghe tiếng tôi ...

Read more

Giô-na – Chương 1

Bible Text: Giô-na 1 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Giô-na, Nghiên Cứu Kinh Thánh   1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: 2. Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. 3. Nhưng Giô-na chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một c ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top