Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Ký Thuật Về Chúa Giáng Sinh

Bible Text: Lu-ca 1:26-38; 2:1-7; Ma-thi-ơ 1:18-25 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Giáng Sinh ...

Read more

Đạo Cứu Rỗi

Bible Text: Ma-thi-ơ 2:1-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Giáng Sinh ...

Read more

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:21-23 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Ý Nghĩa Chúa Giáng Sinh

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:23-25 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Ơn và Phước

Bible Text: Lu-ca 1:26-38; | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Giáng Sinh, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Bình An

Bible Text: Lu-ca 2:8-12 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Chúa Đến

Bible Text: Ê-sai 52:7-12; Lu-ca 4:14-21 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Chúa Bình An

Bible Text: Ê-sai 9:5-6 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Loan Tin Vui

Bible Text: Lu-ca 2:8-20 | Preacher: Khuyết Danh | Series: Giáng Sinh ...

Read more

Sứ Điệp Giáng Sinh

Bible Text: Ma-thi-ơ 2:1-12 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Giáng Sinh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top